Anleggsrørlegger - flytting av rør på anlegg

Det tok fem år å etablere og ytterligere to år å få i gang. Nå er anleggsrørleggerfaget virkelighet. Her forklarer Finn N. Bangsund i MEF hva faget er, og hvorfor det er viktig for Norges infrastruktur i vann og avløp.  

Anleggsrørleggerfaget er nå i gang. Etter mange års arbeid med etablering og igangsettelse er det virkelighet:

Vi har fått en egen yrkesutdanning og eget fagbrev i vann og avløp, kanskje den viktigste infrastrukturen av alle. Se strukturen i anleggsrørleggerfaget her. 

Lærlinger og praksiskandidater i anleggsrørleggerfaget

De første eksamensforberedende kursene for praksiskandidater har blitt kjørt denne vinteren, de første lærlingene er i gang og til sommeren venter vi at de første praksiskandidatene avlegger fagprøve som anleggsrørlegger.

Anleggsrørleggerfaget er et av landets nyeste formelle lærefag. Vi mener det er også er et av de viktigste lærefagene vi har.  

Anleggsrørleggerfaget er et anleggsteknisk fag som handler om å bygge VA-infrastruktur i et samfunn som stiller krav til rent drikkevann og til hygienisk og estetisk avløpshåndtering. Anleggsrørleggerfaget gir fagfolk som kan finne løsninger som sikrer framdrift og økonomi i arbeidet med produksjon og drift av infrastruktur for vann og avløp.  

Yrkesutøvere som kan VA-faget 

Eller sagt med andre ord: Anleggsrørleggerfaget handler om hvilken betydning vannforsynings- og avløpssystemene har for infrastrukturen i samfunnet vårt.

Faget bidrar til å utdanne yrkesutøvere som kan:  

1) sørge for godt, trygt og sikkert drikkevann til innbyggerne 

2) sørge for å lede bort spillvann og overvann i tråd med lover og forskrifter 

 Anleggsrørleggerfaget handler også om å sikre kvalitet, levetid, funksjon og drift av anlegg for framtiden.  

New Call-to-action

Opplæring i vann og avløp

Allerede på 1980-tallet så bransjen et behov for opplæring innen VA-anlegg. Da ble den private sertifiseringsordningen ADK 1 etablert.

ADK 1 står for «anlegg, drift og kontroll», og ADK-sertifikatet dukket opp i 1989, da «forskriften om ADK-opplæring» ble innført. Forskriften var den gangen hjemlet i forurensningsloven, og Statens forurensningstilsyn (SFT) hadde ansvar for ADK-sertifikatet, som i utgangspunktet gjaldt legging av avløpsledninger.

«ADK-forskriften» ble opphevet i 1999, men ordningen ble videreført i «Opplæringsordningen for ADK1-kompetanse», som er underlagt Norsk Vann. 

Frem til nå har vi altså kun hatt denne private sertifiseringsordningen, som i dag forvaltes av Norsk Vann i samarbeid med MEF, Rørentreprenørene og de godkjente lærestedene.  

Finn N. Bangsund i MEF

Finn N. Bangsund, leder for næringspolitikk og kompetanse i Maskinentreprenørenes forbund (MEF). 

Fra privat kurs til offentlig utdanning

Sertifiseringsordningen ADK1 har tjent bransjen godt i mange år ved å gi entreprenørene kunnskap til å utføre VA-anlegg.  

Nå får vi endelig en offentlig utdanning som i enda større grad vil gi den kompetansen som entreprenørene trenger ved utførelse av VA-prosjekter. Dette vil føre til økt kvalitet på utførelse av VA-arbeider 

Dagens ADK1 kurs går over tre uker. Det er likevel ikke tilstrekkelig for å gi den brede VA-faglige kompetansen entreprenørene etterlyser.

Les også: Slik blir det nye Vannsenteret

ADK og anleggsrørlegger 

Våre medlemmer er bedrifter i rollen som utførende aktører i VA-bransjen. De trenger dyktige og kvalifiserte fagarbeidere innen VA, og har derfor etterlyst en ordentlig utdanning innen anleggsrørlegging i årevis.  

Initiativet til utdanningen kommer opprinnelig fra oss i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) sammen med Rørentreprenørene Norge, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Fagforbundet. 

MEF har en egen ressursgruppe for VA-området, bestående av kunnskapsrike og engasjerte fagfolk fra bedrifter som jobber med området til daglig. Dette er bedrifter og fagfolk som vet hva som trengs. En av representantene i VA ressursgruppen deltok i læreplangruppen i Utdanningsdirektoratet, som laget utkast til læreplan med viktige innspill fra de øvrige i ressursgruppen.  

Læreplanen i anleggsrørleggerfaget (vg3) ble endelig innført 1. august 2021. Nå har vi kommet til våren 2022, og de første lærekontraktene ute i bedrift er tegnet.  

Vann strømmer ut av armatur i VA-grøft

Fagprøve som praksiskandidat 

Personer som har fem år eller mer allsidig praksis kan avlegge fagprøve som praksiskandidat. MEF-skolen har de siste månedene kjørt fulltegnede eksamensforberedende kurs.

Vi venter at de første praksiskandidatene i anleggsrørleggerfaget vil avlegge eksamen i begynnelsen av juni. Dette er folk med lang erfaring med utførelse, som allerede har ADK1-sertifikat og som ønsker å formalisere sin kompetanse.  

Den nye læreplanen tar for seg bygging av VA-anlegg og tilhørende betong- og grunnarbeider, oppbygging av veier og fundamenter i tilknytning til anlegget, grøfting med legging og sikring av ledningsnett etter til enhver tids regelverk.

Les også: Quick-Twist gir kjapp og sikker tilkobling i kummen

Hva kan en anleggsrørlegger?

Opplæring innenfor grøftefrie løsninger – NoDig – er også en del av faget.  

En anleggsrørlegger kan jobbe med vann- og avløpstjenester i bygg- og anleggsvirksomhet. Men ikke "bare" begrenset til å legge rør.

Anleggsrørleggeren har en bred utdanning og kunnskap om et større bilde innen anleggstekniske fag.

Han eller hun jobber med grunnarbeid og legging av vann og avløpsrør i grunnen, og har oppgaver som blant annet: 

  • Grunnarbeid og arbeid med rørsystemer til vann og avløp i blant annet grøfter og kummer 
  • Vedlikehold av offentlige og private vann- og avløpsanlegg 
  • Kunnskap om klima- og miljøutfordringer for best mulig sikring og vedlikehold av vann- og avløpssystemet 
  • Montere og forankre rør, bend, kummer, anboringer, armatur og pumpestasjoner – bare for å nevne noen eksempler.  

MEF har hatt en sentral rolle i få utdanningen på plass og bidra til utviklingen av læreplanen. I oppstarten har MEF-skolen vært først ute med kurs til praksiskandidater. Nå fremover er det en viktig oppgave å fortelle verden at faget finnes, og rekruttere ungdom som ønsker å bli anleggsrørlegger. De skal utdannes til morgendagens fagfolk, med solid og relevant kompetanse.  

Viktig fag for kommunene 

Det er ikke minst viktig at kommunene er klar over dette. Både fordi de som eier av VA-infrastrukturen kan stille krav om slik kompetanse hos de som utfører anlegg, men også fordi folk som arbeider med vedlikehold i kommunene kan styrke og formalisere sin kompetanse ved å avlegge fagprøve som praksiskandidater i anleggsrørleggerfaget.  

Vi er glade for at Norsk Vann har signalisert at de vil innlemme det nye anleggsrørleggerfaget som relevant utførende kompetanse i den kommende Vannstandarden.

Spesielt er vi glade for at de signaliserer at kompetansen skal være ute på anlegget. Vannstandarden er Norsk Vanns anbefalinger til kommunene.  

Anleggsrørleggere i arbeid

ADK1 vs fagbrev som anleggsrørlegger

Vi har levd godt med ADK i mange, og det er fortsatt behov for den sertifiseringen. Norsk Vann anbefaler i prinsippet å sidestille ADK1 med det nye anleggsrørleggerfaget i de kommunale VA-normene.

Det støtter vi i MEF. De fleste kommuner er flinke til å stille krav om riktig kompetanse hos de utførende.  

Det er viktig at de gjør det. Nå kan kommunene som oppdragsgiver sette opp krav om fagbrev som anleggsrørlegger. Da gjøres jobben av fagfolk med en offentlig, bred utdanning.

Les også: Rørinspektør med rop fra grøfta - du skal våge å si i fra  

Sidestilles i kommende Vannstandard 

MEF har bedt Norsk Vann om at fagbrev som anleggsrørlegger sidestilles med ADK-sertifikat i den kommende Vannstandarden, og har fått signaler om at det blir slik.

Det er viktig å huske at det nye faget anleggsrørlegger ikke bare er en teoretisk formalutdanning, men en solid utdanning med blanding praktiske og formelle/teoretiske elementer. Det er viktig at den utdannelsen blir synliggjort i arbeidet med ny Vannstandard.  

Det er samtidig viktig at kvaliteten på ADK1-kursetene og resertifiseringskursene holdes på et høyt nivå, slik at kommunene og entreprenørene har tillit til ADK1- ordningen. 

Oppdatert kunnskap i resertifisering  

I den senere tid har medlemmer meldt til oss at de har opplevd resertifiseringskurs som ikke er oppdaterte på nye arbeidsmetoder, nye produkter og at det er lite om overvann. Dette har vi spilt inn til Norsk Vann, og har fått tilbakemelding om at de vil ta tak i det.

Entreprenørene betaler mye for sertifiseringskursene. Da forventer de naturlig nok at de får en god oppdatering innen faget.   

Anleggsrørlegger – en stor milepæl

I oppsummering vil jeg bare gjenta det: Endelig har vi fått en anleggsrørleggerutdanning. Det er en stor milepæl, og et tilbud medlemmene i MEF har etterlyst i lang tid.

Nå får vi endelig en bred utdanning som gir stor kompetanse. Nå kan VA-bransjen se inn i en lys fremtid.

Vi i MEF er veldig glad for å få anledning til å snakke om det, og oppfordrer kommuner og andre aktører i bransjen til å etterspørre fagfolk med fagbrev som anleggsrørlegger.  

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›