tore-gulli-fornebubanen-mont

En digital markedsplass med store mengder stein og andre masser. De som trenger masser kan kjøpe av de som har for mye. Med Bærum Ressursbank kommer overskuddsmasser til nytte med mest mulig gjenbruk og minst mulig transport. Over hele landet, støttet av et vedtak i Stortinget. Tore Gulli orienterer om hvordan det virker.

Masseforvaltning og -balanse er et evig hett tema i de fleste anleggs- og infrastrukturprosjekter.

  • Hva gjør man med overskuddsmasser? Noen har overskudd av masser som må kjøres bort, lagres og – i verste fall – legges på deponi for all fremtid.

  • Andre har for lite, og må skaffe egnede masser fra pukkverk. Hvordan skal man få fylt opp der det mangler masser?

Tradisjonelt har det vært et spørsmål om kostnader og kvalitet. I vår tid har også miljøpåvirkningen blitt en stor del av den vurderingen. Produksjon og transport av masser er en stor kilde til CO2-utslipp.

New Call-to-action

Bærekraftig bruk av masser

Å kjøre sprengstein på deponi, for deretter å bygge med pukk produsert av jomfruelig stein fra uttak er ikke en bærekraftig bruk av ressurser. Å bygge nytt ett sted med overskuddsmasser – og pukk produsert av slike overskuddsmasser – fra et annet sted er både kostnads- og miljømessig bærekraftig.

Les også: Vi sløser – fortsatt – mye pukk i rørgrøfter

Denne utvekslingen krever et system for å virke i praksis. Vi trenger en felles plattform der tilgang på og behov for masser er tilgjengelig i et gjennomsiktig system. Vi vet det er mye gevinster å hente. Vi vet bransjen ønsker det.

Bærum Ressursbank

Bærum Ressursbank tok et initiativ for å løse denne samfunnsfloken. Dette markedssystemet blir først testet ut i Bærum, men kan brukes over hele landet. Det har til og med Stortinget bestemt. Mer om det lenger ned.

tore-gulli3

To eksempel som har vært avgjørende for konseptet:

  1. Utbyggingen av E16 fra Sandvika og nordover hadde i første fase et overskudd på 1,6 millioner tonn stein. Planen var først å kjøre den til Drammen, 40 kilometer hver vei. Etter at noen hadde snakket sammen ble det i stedet Bærum kommune som tok i mot steinen, og bygde en ny fjordpark på Kadettangen.

  2. Viken Miljøpark AS har etablert et anlegg for mottak og bearbeiding av steinmasser, og salg av ferdige masser til nye byggeformål. Råmassene kommer i dag i stor grad fra byggingen av Fornebubanen, mens ferdigvare leveres til ulike byggeprosjekter i nærområdet.

 
Viken Miljøpark AS, avdeling Fornebu (over og under). 
vimas-fornebu-hjullaster
 
vimas-fornebu-drone1
At det foregår i akkurat Bærum er har mye å gjøre med pågående og kommende infrastrukturprosjekter med store mengder overskuddsmasser.

25 millioner kubikkmeter steinmasser

I løpet av det neste tiåret skal 25 millioner kubikkmeter steinmasse tas ut i forbindelse med seks store infrastrukturprosjekter i Bærumsregionen.

Bærum Ressursbank er et prosjekt som arbeider for mest mulig gjenvinning og nyttig gjøring av overskuddsmasser fra bygge- og infrastrukturprosjekter i regionen. Det være seg tunnelmasser og sprengstein, men også andre typer masser som morenemasser, jord, betong og asfalt.

Les også: Vi bruker masser feil

Utbyggingen av Ringeriksbanen, E16, E18, Fornebubanen, ny vannforsyning til Oslo og nytt vannverk i Asker og Bærum genererer store overskudd av masser. Bærum Ressursbanks formål er at overskuddsmassene skal bli en ressurs som har en verdi som kan bli gjenbrukt, fremfor å bli behandlet som avfall.

Gjenbruk av masser

Gjenbruk av steinmasser bør bli et naturlig førstevalg for byggherrer og entreprenører. Selv om vi har mye stein i Norge, er dette en ikke-fornybar ressurs, og er en mangelvare i mange land. Vi prøver å lage den enkleste løsningen for en åpen informasjonsflyt og mulighet til optimalisering av massetransport.

fornebubanen

Masser fra Fornebubanen (bildet over) gjenvinnes og selges på Viken Miljøpark AS avdeling Fornebu, bare noen få hundre meter unna. (Foto: Jørn Søderholm) 

tore-gulli4
Et resultat av bredest mulig samarbeid, med Tore Gulli som prosjekteier. (Foto: Jørn Søderholm)
Bærum Ressursbank er et "Innovasjonspartnerskap" mellom Bærum kommune og Norconsult Digital, med Norsk Gjenvinning M3 og Pure Logic AS som underleverandører. Innovasjonspartnerskapet er også et samarbeid mellom Asker, Oslo og Bærum kommuner.

Digitalt system for masse-handel

Partnerskapet skal utvikle et digitalt system for gjenbruk og handel med overskuddsmasser som stein og jord fra anleggs- og byggeplasser. Sentrale deler av systemet ble så smått tatt i bruk våren 2023, mens hele systemet skal være klart sommeren 2024
De viktigste målene:
  • Smartere samarbeid mellom aktørene i bransjen

  • Mindre uttak av masser

  • Mindre transport

  • Reduserte utslipp fra bygge- og anleggsarbeid.

Et system som dette gir tilgang og oversikt over hvor det finnes overskuddsmasser og hvor det er underskuddsmasser i regionen. Da behøver man ikke kjøre langt av gårde og hente nye masser fra et pukkverk langt unna. I stedet kan de massene som allerede finnes i lokalmiljøet utnyttes på en bedre måte.

Et system for hele Norge

Jeg understreker igjen at Bærum Ressursbank ikke bare er for aktører i Oslo, Bærum og Asker.

Dette er for alle. Dette kommer. Vi vil gjerne ha relevante prosjekter med på å teste ut dette nå utover. Alle kommuner kan ta det i bruk, så dette er bare å forberede seg på.

Fjordparken på Kadettangen i Bærum viser hvilken enorm samfunnsnytte god massehåndtering kan ha.

Kjempeprosjektet Stad skipstunnel var det første prosjektet utenfor Bærum som tok kontakt med Ressursbanken. Når – hvis – det prosjektet kommer i gang skal 3 millioner kubikkmeter fast fjell skytes ut, og blir til nærmere 5,4 millioner kubikkmeter steinmasser.

stad-skipstunnel-kart

Stad skipstunnel (over og under). (Illustrasjon: Kystverket)

stad-skipstunnel

Gjennom blant annet løsningene i ressursbanken har de massene blitt disponert lokalt, og det er nå faktisk en større etterspørsel etter steinmasser enn prosjektet kan dekke.

Pilottesting og utrulling

Vi i ressursbanken har fått midler til å hjelpe aktuelle instanser med kompetanseutvikling, råd og fora for dialog. Vi ruller ut markedssystemet for fullt neste sommer, og vil at flest mulig skal ta det i bruk når det kommer. Vi er i gang med pilottesting. Ring oss om du har et prosjekt som er aktuelt for det.

Stortinget da? Hvor kommer det inn i bildet her?

tore-gulli1

I januar 2023 gjorde Stortinget et vedtak om en mer sirkulær økonomi for masser og materialer i bygg og anlegg.

Ett av disse punktene er dette:

14. Stortinget ber regjeringen legge til rette for etableringen av en digital markedsplass for overskuddsmasser, etter modell fra Bærum ressursbank.

Det vedtaket er vi veldig stolt over. Vi har fått mange til å snakke sammen. Vi er en uavhengig, offentlig aktør som gjør dette på vegne av alle.

Denne artikkelen er en kommentar. Holdninger og meninger i artikkelen er  forfatterens egne og deles ikke nødvendigvis av utgiver Hallingplast AS.

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›