Rørlegging i båthavn utenfor Kristiansand

Vann- og avløpsanleggene i Kristiansand har en gjenanskaffelsesverdi på om lag 15 milliarder kroner. Det skal gjøres store investeringer for oppgradering av vannledninger og spillvannsledninger. Dette for å sikre trygg vanntilførsel og å redusere fremmedvann og utslipp.

Nå er vi godt i gang med et allsidig og krevende prosjekt på Hånes, der vi bygger ny pumpestasjon og etablerer vann- og spillvannsledninger gjennom områder med alt fra leire, kvikkleire, morene og fjell - til sjø ved Drangsvann.

Kristiansand har utfordringer med sitt ledningsnett, men det mangler ikke på pågangsmot hos oss som jobber med ledningsfornyelse og vedlikehold. Derfor trekkes kompetanse og effektivitet fram som et av satsingsområdene våre.

Se video om prosjekt Hånes her:

Et område i sterk vekst

Spesielt områdene øst i Kristiansand, det vil si øst for Topdalsfjorden, er under sterk utvikling. Her har vi områder som Hånes, Søm, Randesund, Tveit, Lauvåsen, Sørlandsparken, Ikea, Hamresanden, Kjevik og Dyreparken. Alle skal ha tilgang på gode vanntjenester og effektivt avløp. Dette påvirker selvsagt investeringsbehovet innenfor VA-sektoren i byen vår.

Den småkuperte topografien langs kysten i Agder tilsier mange pumpestasjoner for avløp. I Kristiansand er det drøyt 220 pumpestasjoner, som alle utgjør en viktig del av transportsystemet på avløp.

Prognosene fra Statistisk Sentralbyrå viser at befolkningsmengden i Kristiansand kan øke fra snaue 112 000 i dag til ca. 132 000 i 2050.

To etasjer under bakkenivå og en over - ny pumpestasjon på Hånes. Steffi Silvia Kiedaisch

Ny pumpestasjon på Hånes

Den nye pumpestasjonen på Hånes (bildet) står sentralt i utbyggingen av avløpsnettet på østsiden av Topdalsfjorden. Den eksisterende pumpestasjonen, som er utvidet flere ganger, blir nå pensjonert og erstattet med en moderne pumpestasjon over tre etasjer. To av etasjene er under bakken. Det skal også etableres ny pumpeledning fra stasjonen som en del av oppgradering av ledningsanlegget i hele området.

Gjeldende kommuneplan legger i stor grad til rette for nye etableringer på østsiden av Topdalsfjorden. Vannkildene ligger helt vest i kommunen og det betyr at utbygging øst i kommunen legger beslag på kapasiteten i store deler av eksisterende nett.

Les også: Kartlegging av sjøbunnen gir trygghet for ledningsetablering

To nye hovedledninger

I disse dager etableres det to nye PE-ledninger for henholdsvis spillvann og vann i dimensjon Ø500 mm SDR 11. Den nye spillvannsledningen går fra den nye pumpestasjonen, via Drangsvannet til Strømme skole, en strekning på drøye 1,5 kilometer.

Eksisterende pumpeledning i PVC er fra 1970-tallet. Her har vi hatt en del utfordringer med ledningsbrudd og det er nå stort behov for oppgradering når vi også skal styrke vannforsyningen til østre deler av kommunen.

Det var ingen heldig situasjon da vi fikk ledningsbrudd og måtte reparere i leirområdet nær pumpestasjonen – heldigvis ligger det siste bruddet nå en god del år tilbake. Vi har gjennomført omfattende geotekniske analyser og har kartlagt hele traséen fra pumpestasjonen ned til Drangsvannet. Grunnet kvikkleire i ledningssonen i den første delen av traséen besluttet vi å bruke styrt boring til fremføring av ledningene.

Les også vår fagside: Norge er som skapt for sjøledninger

God framdrift med NoDig

Vi var spesielt fornøyde med framdriften med styrt boring gjennom kvikkleireområdet. Her utførte Steg Entreprenør et solid stykke arbeid, og selv entreprenøren var overrasket over hvor raskt det gikk. Det er jo en drøm å kunne se på inntrekking av PE 500-rør der det legger seg på plass med èn meter i minuttet. Når vi vet at alternativet hadde vært graving med tilførsel av pukk og usikkerhet om grunnforholdene, så er NoDig absolutt å foretrekke i de fleste tilfellene.

Dessverre møtte boreriggen mange store enkeltstein som utgjorde betydelige hindringer på den siste delen av strekket ned mot vannet, og dermed ble det nødvendig med oppgraving her. Den tradisjonelle graving i de mindre farlige masser mot Drangsvannet foregikk i en finværsperiode for å unngå ulempene som leira medfører. Den fine massen som ble gravd opp ble også brukt som om- og gjenfyllingsmasse, en fin miljøgevinst for anlegget. Ikke minst siden jeg fikk være med på SSTT- og Norsk Vann sitt kurs i NoDig-metoder høsten 2018 har jeg vært en ivrig forkjemper for grøftefrie metoder.

Jeg mener vi i langt større grad bør ta de ulike metodene i bruk i norske kommuner. Jeg har ikke glemt oppfordringen om å ringe en venn når vi står midt oppe i utfordringer. For meg har dette rådet vært svært nyttig og viktig. Vi må bli flinkere til å dele kompetanse med hverandre og gjerne invitere hverandre ut på aktuelle prosjekter.

Ferdig vektet sjøledning (SESU-pipe) legges på grunt vann ved båthavnSjøledninger i grunt vann

En av utfordringene vi måtte løse var kryssing av Drangvannet med de nye ledningene. Dette vannet er grunt. Dybden ligger for det meste på fem til seks meter. Det var derfor ikke hensiktsmessig å etablere en sjøledning med lodd. Her er det mye båttrafikk om sommeren og båthavner i begge ender av sjøledningstraséen. Dermed falt valget på ferdig vektede sjøledninger i en lengde på 220 meter.

Jeg var kjent med at ferdig vektede sjøledninger ble produsert opp til 315 mm, men hadde ikke fått med meg at Hallingplast nå hadde utvidet til 1000mm. Det var en kollega som hadde fanget opp denne nyheten, og da jeg fikk se videoen som var produsert i forbindelse med legging av Sesu XL i Mjøsa var jeg sikker på at vi hadde valgt rett løsning for vårt prosjekt.

Steffi Silvia Kiedaisch fra Kristiansand kommune og Morten Hadland i entreprenørselskapet Bertelsen & Garpestad AS

Det er ingen tvil om at selve sveiseprosessen er avgjørende for et godt resultat. Derfor var jeg glad da Morten Hadland i entreprenørselskapet Bertelsen & Garpestad AS ble valgt til å gjennomføre sveisejobben med SESU XL-rørene. Han har lang erfaring og forsto umiddelbart hvilke tiltak som måtte treffes for å håndtere de tunge rørene på en best mulig måte.

Steffi Silvia Kiedaisch fra Kristiansand kommune og Morten Hadland i entreprenørselskapet Bertelsen & Garpestad AS

Utfordringen var at vi måtte gjennomføre arbeidene med minst mulig belastning for båteiere som har sine båter i opplag i området. Samtidig med etablering av nye rør ønsket vi også å oppgradere selve brygga, som nå står klar til bruk for sesongen. Vi la inn store trekkerør, såkalte X-Stream-rør, fra bryggekanten og opp mot første kumgruppe, en strekning på 54 meter. Dermed kan rør skiftes uten å måtte rive og reetablere brygga om det skulle være nødvendig før 100 år har gått.

Graving i båthavn med båter i vinteropplag

Dessuten sikret vi at båtfolket fikk raskt adgang til sine båter samtidig som sveisingen av de nye PE-rørene kunne utføres etter oppsatt plan. Ved hjelp av kapperør (i dette prosjektet fikk vi levert Japi-rør) sveiset til SESU-rørene kan vi trekke inn de nye vann- og avløpsrørene på en trygg måte fra sjøen, under brygga og opp mot første kumgruppe. Dette syns vi selv er en smart løsning.

Uansett metodevalg er samspillet i et prosjekt avgjørende for å oppnå et godt resultat. I dette prosjektet har det så langt vært en fryd å samarbeide med hovedentreprenør, underentreprenører, konsulenter og kolleger i kommunen. Vi har vært gode på å finne de praktiske løsningene sammen.

Den nye vannledningen blir etablert både med PE 500 mm og en allerede eksisterende støpejernsledning i samme dimensjon. Vi benytter støpejern på deler av strekket på grunn av de tilrettelagde ledningsstrekk vi allerede har. Vi vil også fortsatt benytte eksisterende vannledning for på den måten å øke den totale kapasiteten. Totalt investerer Kristiansand kommune for 40 millioner kroner i dette prosjektet. I tillegg skal private utbyggere bidra med en andel. Holbæk Anlegg AS er hovedentreprenør på ledningsanlegget, og i denne entreprisen ble det lagt vekt på kvalitet i tillegg til pris og miljø.

Hele prosjektet håper vi å ha gjennomført i løpet av våren 2022.

New Call-to-action