Prosjektleder Lars Erik Hårberg overvåker boringen av det 500 meter lange strekket langs Nidelva i forbindelse med etablering av nytt avløpssystem i Trondheim sentrum. 

Debatten for og imot diffusjonstette trykkrør har pågått over lang tid i Trondheim. Nå er debatten formelt avsluttet og endelig beslutning tatt. Kommunens VA-norm slår fast at det skal benyttes diffusjonstette rør på trykkledninger til og med 110 mm. Vår oppfatning er at faren for innlekking er størst på små ledninger med tynn rørvegg.

Bildet over: Prosjektleder Lars Erik Hårberg overvåker boringen av det 500 meter lange strekket langs Nidelva i forbindelse med etablering av nytt avløpssystem i Trondheim sentrum. 

Så langt vi vet er Trondheim alene om dette kravet. For dimensjoner under 63 mm kreves det i tillegg også et varerør, slik at vi får et diffusjonstett medierør pluss varerør. Noen vil sikkert hevde at dette er det samme som å bruke både belte og bukseseler. Vi har valgt denne løsningen for at det ikke skal være noen tvil om standarden uansett hvor i kommunen det skal etableres eller skiftes ut stikkledninger. Oslo kommune VAV og flere andre kommuner og ledningseiere velger å bruke diffusjonstette rør på store dimensjoner, men i Trondheim har vi sett at behovet er til stede også på små dimensjoner.

Etterspørselen etter diffusjonstette rør  øker, og blant brukerne er Trondheim kommune, som vil ha diffusjonstette rør i rør. Her PODI-DUO på kveil. Etterspørselen etter diffusjonstette rør  øker, og blant brukerne er Trondheim kommune, som vil ha diffusjonstette rør i rør. Her PODI-DUO på kveil. 

Generelt om diffusjonstette rør

I visse områder, som gammel industrimark, sentrale strøk i byer, i myrområder eller andre områder som kan være forurenset, vil det kunne oppstå smak og lukt på vann som transporteres i PE-drikkevannsrør. For å unngå dette må det legges diffusjonstette PE-rør. Materialvalg på en drikkevannsledning kan påvirkes av mange faktorer. PE-rør har sine fordeler som transportrør av drikkevann, blant annet på grunn av sin fleksibilitet, de strekkfaste skjøtene og det faktum at materialet ikke korroderer. Derimot er ikke PE-rør motstandsdyktig mot inntrengning av hydrokarboner gjennom rørveggen. Derfor kan man oppleve smak og lukt på drikkevann som transporteres i PE-rør gjennom forurenset grunn.  

Les også: Trygg transport av drikkevann er samfunnskritisk og viktig

Hindrer innlekk

I bykjernen har Trondheim mye jord som er lett forurenset. Den interne debatten var dermed om vi skulle differensiere kravene i de ulike delene av kommunen, eller gå konsekvent for diffusjonstette rør for å unngå gjentatte vurderinger.

Dette gjorde vi ikke minst av hensyn til entreprenører og egen driftsavdeling som skal utføre de ulike jobbene. Derfor valgte vi å gå for en felles løsning for hele kommunen, selv om behovet ikke er så stort utenfor bykjernen. Med en felles standard blir det enklere praksis ute på anleggene. Hvis det blir for mange særregler så vil de ikke bli fulgt opp i praksis.

New call-to-action

Kommunen tar ansvar

Ved å innføre et krav om diffusjonstette rør, og dessuten rør i rør for de minste dimensjonene, har kommunen indirekte også gitt signal til huseierne om at kommunen tar et større ansvar for stikkledningsnettet. Hovedhensikten er at kommunen skal få bedre kontroll på framtidige stikkledninger, blant annet ved at vi samler stikkledningene i kum framfor å etablere mange anboringer. Dette vil forenkle vedlikeholdsarbeidet og lekkasjesøkingen for våre folk på drift.

Hovedplanen for vann og avløp er under revisjon, og her vil vi legge føringer for å redusere antall anboringer og stikk på hovedledningene. Bedre kontroll i kummer vil også komme abonnentene til gode.

Det skal opprettes en arbeidsgruppe innen Kommunalteknikk og Bydrift i Trondheim der temaet er eierskap til det private stikkledningsnettet. Vi ser at det kan bli urimelig høye kostnader dersom det oppstår uønskede hendelser ut i en offentlig gate. Arbeidsgruppa skal se på modellene til Stavanger og Oslo kommune mht. eierskap. Per i dag er det private eierskapet helt fram til kommunal hovedledning. Når vi renoverer/skifter ut kommunale hovedledninger blir private stikkledninger som regel skiftet ut helt inn til husvegg i bykjernen da eiendomsgrensa ligger inntil husveggen, mens utenfor bykjernen blir de private stikkledningene skiftet ut fram til eiendomsgrense/ut av offentlig vei.

200 års-perspektivet

Valg av ledningsmaterialer har vært og bør være gjenstand for faglige diskusjoner både nasjonalt og lokalt. Likevel er det vel få kommuner her i landet som har mer hårete mål enn Trondheim. Her er det tre hovedkriterier som skal vurderes og vektlegges, og øverst står det svart på hvitt at vi skal tilstrebe 200 års levetid på rør og deler og at 100 års levetid er minstemålet. Videre sier vi at rørmateriale skal gi en kostnadseffektiv drift og vedlikehold av ledningsnettet. Vi sier også at rør skal ha en riktig kostnad i forhold til levetid, drift og vedlikehold.

I forbindelse med det store MeTro-prosjektet i Trondheim og Melhus ble det valgt duktilt støpejern for kryssing under lakse-elva Gaula.

I forbindelse med det store MeTro-prosjektet i Trondheim og Melhus ble det valgt duktilt støpejern for kryssing under lakse-elva Gaula.

Støpejernskommunen

Trondheim har normalt vært en støpejernskommune, men på mindre dimensjoner er det blitt mer PE de siste årene. Dette handler ikke bare om materialvalg, men også om vårt klimafotavtrykk.

PE og støpejern på mindre dimensjoner er blitt mer likestilt. På NoDig-prosjekter benytter vi også PE eller støpejern, der det blir tatt vurderinger på hvert enkelt prosjekt. Det er en rekke faktorer som spiller inn ved valg av rørmateriale. Vi har sterkt fokus på konsekvensene ved brudd, og det har vært en viktig faktor når vi i mange år har valgt støpejern. Vi har mange sterke fagpersoner som har jobbet her i mange år, og som naturlig har påvirket de valg som er tatt de siste 10-årene.

Det har imidlertid skjedd en god del forbedringer med PE-materialet, spesielt etter at RC-materialet kom på markedet. Hos oss er det et ubetinget krav at all bruk av PE skal være i RC-kvalitet.

Les også: Hva er levetiden på et PE 100 RC trykkrør?

VA-normen til Trondheim kommune

Når det gjelder hovedprinsipper for valg av rørtyper henviser Trondheim kommune til VA Miljøblad nr. 30, valg av rørmateriell og NKF, Valg av rørmateriell, 1993.

Aktuelle rørmaterialer er duktilt støpejern med utvendig korrosjonsbeskyttelse av PE og innvendig belagt med sementmørtelforing, PVC, PE og GRP. Ved renovering av ledninger skal metoden normalt gi full ny rørstyrke. Der det er fare for forurensning av grunn med petroleumsprodukter skal ikke materiale PE benyttes uten bruk av diffusjonstett kappe. Duktilt støpejern står fortsatt sterkt i Trondheim og er foretrukket rørmateriale for vannledninger i bysenter/industriområder og i sterkt trafikkerte gater/veier. Dette rørmaterialet brukes også for ledninger i grøntområder, boligområder og lite trafikkerte veier/gater. Ved anlegg av større hovedledninger, og ledninger i bratt terreng med strekkfaste skjøter.

I VA-normen for vannledninger er det også anledning til å benytte PVC i grøntområder, boligområder og veier og gater med lite trafikk. Største tillatte dimensjon er satt til 225 mm.

Mer bruk av PE

Omfanget av PE til vannledninger er økt de siste årene og her åpner VA-normen for bruk av PE i grøntområder, boligområder og veier og gater med lite trafikk. PE kan også benyttes som sjøledninger og i havneområder der det skal benyttes rør med diffusjonssperre og beskyttelseskappe. PE kan også benyttes i bratt terreng, og som rør i rør ved kryssing av jernbane eller sterkt trafikkerte hovedveger. PE er også et alternativ for ledninger i borehull, i grunn med setningsfare og ved renovering av ledninger. Her er det et generelt krav om å benytte rør med beskyttelseskappe.

På selvfall avløpsledninger er PVC-U, betong, PP og PE materialer som kan benyttes i kommunen. Ved renovering av ledninger skal metoden normalt gi full ny rørstyrke, heter det i normen. Det er lagt ned forbud mot bruk av konstruerte rør av plast (DV-rør) selv om disse er INSTA-godkjent.

Aktuelle rørtyper for trykk avløpsledninger er PVC, duktilt støpejern, PE og GRP. Trykklasse for plastledninger skal minimum tilsvare PN10. GRP-rør kan benyttes på dimensjoner over 500 mm.

Ny vannstandard

Norsk Vann reviderer jo også til ny norsk vannstandard, der målet er å komme fram til felles krav for utførelse og drift av vann- og avløpsanlegg. Her har vi deltatt i flere arbeidsgrupper og kommet med innspill på flere av de momentene vi her har vært innom. I det store bildet er vi ikke så ulike, men det er noen nyanser mellom større bykommuner og de små landkommunene. Slik vil det nok fortsatt være, men uansett er jeg sikker på at vi har et felles mål der framme, nemlig velfungerende infrastruktur under bakken.

Her kan du lese Trondheim kommunes VA-norm for valg av ledningsmaterialer.

New Call-to-action