Leif Grimsrud AS avd Kystmiljø legger sjøledning

Her legger Grimsrud Entreprenør avdeling Kystmiljø en ny 355 mm vannledning over Krogstadfjorden. Med 4600 meter sjøledning bygger Råde kommune vann og avløp til en del av kommunen som mangler offentlig VA. Prosjektet er entreprenørens og kommunens første store møte med SESU-XL, ferdig vektet PE-rør for bruk i sjøledninger. Se bilder og les prosjektlederens orientering om erfaringene med den nye rørtypen.  

Av Jo-Are Langsholt 

Vi i Leif Grimsrud AS avdeling Kystmiljø er nå godt i gang med VA-prosjektet Oven-Tasken. Det er et prosjekt vi utfører for Råde kommune, der det skal etableres overføringsledninger fra Tasken på Saltnes over Krogstadfjorden til halvøya Oven.

Her er anbudsunderlaget på Mercell.

Oven står uten offentlig VA

Det er et område med mye fritidsbebyggelse og campingplasser, og noen gårdsbruk. Her er det et yrende liv av hyttefolk og turister vår, sommer og høst. Om vinteren er det stille, med noen fastboende.  

Oven-halvøya er pr i dag ikke knyttet til kommunens VA-infrastruktur. Her er det vann fra brønner og avløp i septik som forsnyner gårdsbruk, hytter og campingplasser.

Prosjektet VA Oven-Tasken vil sørge for at området blir knyttet til resten av kommunens anlegg. 

Grimsrud Kystmiljø fyller sjøledning SESU-XL 355

Sjøledningen over Krogstadfjorden fylles kontrollert med vann for å senke den.

VA Oven - Tasken

Prosjektet består av 4600 meter sjøledning og 1500 meter ledning på land. Litt over halvparten av ledningen på land – 800 meter – er lagt under et naturreservat med styrt boring. Prosjektet har en kontraktsverdi på rett under 40 millioner kroner, en middels stor jobb i slike sammenhenger.

Prosjektet og prosessene er helt ordinære operasjoner, som vi har drevet med i over 20 år. 

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Derfor er det brukt SESU-XL 

Det nye i denne jobben er at sjøledninger til overføring av vann og avløp over fjorden skal legges med SESU-XL i stedet for med konvensjonelle PE rør vektet med eksterne lodd.

Det er første gang vi har sett en sjøledning beskrevet med denne rørtypen med integrert belastning, som ikke trenger å vektes ned med utvendige lodd. Oss bekjent finnes det ingen andre rørprodukter med denne typen innebygget vekting.  

Krogstadfjorden er et område med mye fiske. Det er et viktig hensyn i plassering av sjøledningen. SESU-XL rør har blitt valgt for kunne legge en ledning uten lodd, og derved redusere risikoen for fiskerinæringen.  

"Det tilstrebes å legge ledningen på 5m dybde. Det vil bli benyttet forhåndsbelastet ledning, der tyngden/belastningen ligger inne i en kappe rundt røret. Utførelsen blir derved uten lodd som fiskeredskaper kan hekte seg fast i".  

Det skriver Multiconsult i en søknad til Kystverket høsten 2020. 

SESU-XL er et produkt vi har kjent til i flere år. Flere av våre medarbeidere har vært hos Hallingplast, der vi har "tatt på" røret og sett det i produksjon. Vi har vært nysgjerrig på det, og vi er fornøyd med at vi gjennom dette prosjektet får gjort oss egne, fysiske erfaringer med det. 

Ledningen ble sveist til én hel, sammenhengende lengde på 1750 meter før den ble dratt over fjorden og senket. 

Ledningen ble sveist til én hel, sammenhengende lengde på 1750 meter før den ble dratt over fjorden og senket.

Ledningen ble flyttet over Krogstadfjorden ved hjelp av flere mindre båter.

Ledningen ble flyttet over Krogstadfjorden ved hjelp av flere mindre båter.

Lever av sjøledninger 

Som entreprenør lever vi blant annet av å legge sjøledninger. Det er noe vi har drevet i lang tid, og er ordentlig gode på. Vi har på tidligere regnet på bruk av SESU-XL.Når man regner tilbud er totalpris ofte en avgjørende faktor.

Med vår tunge erfaring på sjøledninger er vi så gode på tradisjonell vekting av ledninger at vi ofte greier å gjøre det minst like effektiv og rimelig på den gammeldagse måten. På den annen side ser vi helt tydelig at det foregår en utvikling på produktsiden.  

SESU-XL med integrert vekting er et godt eksempel på innovativ utvikling på produkter for sjølednigner. Som entreprenør må også vi utvikle oss. På prosjektet Oven-Tasken har vi fått se og jobbe med SESU-XL, og bygget opp verdifull kunnskap til senere. Produktet er vesentlig dyrere enn konvensjonelle PE-rør. Men de krever mindre arbeid og håndtering i montering.  

oven-tasken1-1200

Sjøledningen i 355 SESU-XL går mellom Saltnes (bildet) og Oven. 

SESU-XL er et PE-rør med vektingen ferdig integrert i røret. Ingen betonglodd skal monteres utenpå. 

SESU-XL er et PE-rør med vektingen ferdig integrert i røret. Ingen betonglodd skal monteres utenpå. 

oven-tasken4-1200

Når hver lengde er feridig sveiset kan en ledning i SESU-XL dras ut på vannet, i påvente av senking. Denne ledningen i Råde kommune går over Krogstadfjorden, fra Saltnes t.v. over til Oven.

Ledningen kommer på land på Oven-halvøya, der den møter en ledning som er dratt under et naturvernområde med styrt boring. Dette er Husebystranda på Oven. 

Ledningen kommer på land på Oven-halvøya, der den møter en ledning som er dratt under et naturvernområde med styrt boring. Dette er Husebystranda på Oven. 

I prosjektet har det blitt lagt overføringsledninger i sjø med 160, 250 og 355 mm SESU-XL. Den største dimensjonen ble brukt på en vannledning. Den var ferdig sveiset og ble senket i fjorden i slutten av januar. Det ser du på bildene til denne artikkelen.  

Sparer mer tid på mindre dimensjoner 

Gjennom bruk av SESU-XL på dette prosjektet har vi sett at det er mulig å spare mer tid på mindre dimensjoner enn på de større. På de større dimensjonene – fra 160 mm og oppover – er det en kjøletid på 20 minutter eller mer pr skjøt.  

Kjøletiden pleier vi normalt å bruke til å montere lodd på ledningen. 110 mm og mindre dimensjoner har en kortere kjøletid pr skjøt. Når vektingen allerede er integrert i røret, så vil nok mindre dimensjoner gå raskere for oss med SESU-XL enn med konvensjonell vekting.  

PE sveiset av WG Plastsveis 

Sveisingen av ledningene ble gjort av WG Plastsveis, en spesialentreprenør med solid kompetanse på sveising av PE.  

Håndteringen er en annen stor forskjell på SESU-XL sammenglignet med konvensjonell PE og betonglodd. Byggherren har ønsket en høy belastningsgrad på rørene. 90 prosent på avløp og 70 prosent på vannledninger. Det vil si at rørene og ledningene er så tunge i seg selv at det holder med henholdsvis 10 og 30 prosent vannfylling for at rørene skal synke.  

Ole-Martin Jensen i WG Plastsveis AS sveiser ledningen. Niklas Svalerød i Leif Grimsrud AS kjører den 30 tonn tunge Volvo gravemaskinen. 

Ole-Martin Jensen i WG Plastsveis AS sveiser ledningen. Niklas Svalerød i Leif Grimsrud AS kjører den 30 tonn tunge Volvo gravemaskinen. 

Med SESU-XL trengs det plass til å lagre rør. Plass til betonglodd er unødvendig. Utførende trenger ikke en ekstra maskin og ekstra folk til å montere betonglodd.

Med SESU-XL trengs det plass til å lagre rør. Plass til betonglodd er unødvendig. Utførende trenger ikke en ekstra maskin og ekstra folk til å montere betonglodd.

Det vil si at rørene er tunge. Det er tungt å håndtere i bygging, og det betyr færre lengder pr transport. På den annen side gir det en miljømessig fordel ved at man slipper den ekstra transporten av lodd.  

Lengde og tyngde 

Vi ønsker generelt å få levert rør i så lange lengder som mulig, for å redusere antall sveiseskjøter. Til dette prosjektet fikk vi levert 250 og 355 i 20 meters lengder. Mindre dimensjoner kommer bare i 16 meter, på grunn av rørenes egenvekt.  

En 20 meters lengde av 355 SESU-XL veier 3-4 tonn, betydelig mer enn konvensjonelle PE-rør. Derfor har vi måttet gå opp et par størrelser i gravemaskin for rørhåndtering til ledningen. Her bruker vi en 30-tonner. Til bygging av konvensjonell PE sjøledning i dimensjon opptil 355 mm ville vi brukt en 20-tonner.  

På en annen side gjør SESU-XL at vi kan kutte ned på antall maskiner og medarbeidere på jobben. Vanligvis trenger vi én maskin til å håndtere rørlengdene, og ytterligere en gravemaskin eller en hjullaster til å håndtere lodd. Den trenger vi ikke her.  

Med rørlageret fornuftig tilgjengelig greier vi oss med én maskin. Det er en miljø- og kostnadsmessig fordel, selv om den må være større. Når vi slipper å montere lodd sparer vi også to mann i arbeid. Her greier det seg med sveiseren og maskinføreren.  

Leveranse av SESU-XL rør 

I prosjektet VA Oven-Tasken er det vi i Grimsrud avdeling Kystmiljø som har leveransen av rørene. Disse kjøper vi vi gjennom grossisten Brødrene Dahl. Dette er vårt valg, ut fra en helhetsvurdering. Vi har jobbet mye med BD gjennom årene. Vi vet det fungerer godt og gir en strømlinjeformet leveranseflyt. Vi har også god dialog med Hallingplast som produsent av SESU-XL. Vi vet vi kan kontakte produsenten direkte, og vi kjenner mange av folkene som jobber der. Dermed vet vi også at vi kan ta direkte kontakt dersom det trengs.  

Det er spesielt nyttig når vi som her bruker et produkt som er nytt for oss. Da blir det enkelt å få riktige svar når vi lurer på noe.  

Ole-Martin Jensen (t.v.) og lærling Storm Kaldestad i WG Plastsveis AS. Kaldestad er lærling i plastmekanikerfaget. 

Ole-Martin Jensen (t.v.) og lærling Storm Kaldestad i WG Plastsveis AS. Kaldestad er lærling i plastmekanikerfaget. 

oven-tasken-0508

Plastsveiser Ole-Martin Jensen i WG Plastsveis AS. Niklas Svalerød kjører gravemaskinen. 

Sveising av SESU-XL foregår på samme måte som all annen PE-sveising. 

Sveising av SESU-XL foregår på samme måte som all annen PE-sveising. 

For eksempel når det dukker opp spørsmål om hva som tåles av håndtering og hvilke bøyeradiuser vi kan bruke ved senking. Dette er typiske spørsmål det er bra å ta med produsent, uten å gå omveien via grossisten. Men det er også økonomisk gunstig for oss å kjøpe alle varer fra én aktør i stedet for fra fem. I dette prosjektet er det eksempelvis mange store pumpekummer som skal kjøpes inn.  

1750 meter i ett strekk 

I dette tilfellet ble den 1750 meter lange sjøledningen sveiset til ett strekk, slept over fjorden, koblet til ledningen under naturreservatet ved Husebystranda og senket. I mange andre tilfeller vil vi bygge sjøledninger i mindre deler.  

Disse blir da skjøtet med elektromuffer på flåter og senket stykkevis og delt. Vinterstid er det så lite trafikk på Krogstadfjorden at det fungerte godt med et langt, sammehengende strekk.  

Vi i Grimsrud Entreprenør avdeling Kystmiljø er veldig fornøyd med at vi vant dette anbudet. Samarbeidet med Råde kommune fungerer meget bra. Dette er et anbud vi har fulgt med på og ventet på lenge, og som vi har vært interessert i å vinne.  

Dels fordi det passer oss godt med kombinasjonen av sjø- og landarbeid, som er en kombinasjon vi er godt rigget for.  

Dels fordi vi parallelt jobber med et stort prosjekt på Oven-halvøya. Der bygger vi trykkavløpsanlegg for et VA-lag med 129 tilknyttede hytter. Dette anlegget skal kobles til den ene store pumpestasjonen i dette anlegget. Da er det Grimsrud i begge ender.  

Ledningen trekkes over Krogstadfjorden. 

Ledningen trekkes over Krogstadfjorden. 

oven-tasken-5562

Venter på tilkobling. 

Anleggsleder Per André Begby i Leif Grimsrud AS avdeling Kystmiljø er fornøyd med vel utført sjøledning. 

Anleggsleder Per André Begby i Leif Grimsrud AS avdeling Kystmiljø er fornøyd med vel utført sjøledning. 

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›