Skudeneshavn på Karmøy kommune går for PE rør

Karmøy kommune har tradisjonelt sverget til duktilt støpejern (SJK) ved legging av nye kommunale vannledninger. De siste årene har imidlertid kommunen lagt en del polyetylen (PE) rør og opparbeidet seg gode erfaringer med denne type rør. Nå har kommunen utarbeidet en egen rapport om fremtidens kommunale ledninger, og konkludert at PE skal være førstevalget for Karmøy.

Hvilken av disse to rørtypene som skal være den foretrukne for nåværende generasjon og de kommende generasjoner i Karmøy kommune har stadig vært oppe til drøfting uten at det er tatt en ordentlig sammenligning og konklusjon. Et mulig utfall, som også har vært vurdert i denne rapporten, har vært bruk av begge typer i ulike grunnforhold. Rapporten tar for seg en grundig sammenligning av disse to rørtypene inkludert en konklusjon, som kanskje kan være av interesse også for andre ledningseiere rundt om i landet.

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›

Egen rapport for Karmøy

Jeg fikk oppdraget i oktober 2020 av Håkon Døsen (virksomhetsleder VA-prosjekt) og Johannes Thaule (VA-rådgiver). Rapporten ble sendt ut på intern høringsrunde hos VA drift teamet og VA prosjekt teamet i kommunen før offisiell utgivelse i slutten av mars 2021.

Når man skal sammenligne rørkvaliteter og gjøre ett valg er det viktig at man er så objektiv som mulig. Dette kan i mange tilfeller være svært vanskelig dersom den eller de som foretar vurderingen har lang fartstid innen VA faget og således, bevisst eller ubevisst, har dannet seg en preferanse for materialtype. Som nyansatt hadde jeg ingen erfaring fra praktisk VA-arbeid, og jeg baserte derfor rapporten på tilgjengelig teoretisk informasjon og en rekke innspill fra ulike faginstanser.

Jeg synes det er viktig å presisere at uansett utfall må ikke nødvendigvis dette være et endelig valg for all fremtid. Skulle erfaringer, nytt FoU materiale etc. på et senere tidspunkt tilsi at man bør gjøre en ny vurdering, vil jeg selvsagt anbefale å gjøre nettopp det. Det er svært viktig å være à jour med omverdenen samt våre egne erfaringer. Det er viktig å presisere at rapporten omhandler kommunale vannledninger og ikke stikkledninger, ikke spillvannledninger og heller ikke overvannsledninger.

En ulempe med PE rør er at de er generelt vanskeligere å lekkasjesøke på, mener driftspersonellet i Karmøy kommune.

Illustrasjonsfoto: En ulempe med PE rør er at de er generelt vanskeligere å lekkasjesøke på, mener driftspersonellet i Karmøy kommune.

Dagens vannforsyningsstatus og hvor er vi på vei?

Karmøy kommune har i mange år ofte sverget til duktilt støpejern (SJK) i de kommunale vannrør. Ved legging av undervannsrør er PE rør blitt foretrukket. I tillegg er det blitt lagt en del PVC rør. Asbest rør har vi også liggende enkelte steder. Vi har imidlertid gjennom årenes løp registrert at en del duktile støpejernsrør (SJK) har korrodert og medført hyppige lekkasjer og brudd. Parallelt med dette har vi notert oss at flere kommuner, fylker samt land legger PE rør. Kommunen har dermed sett ett behov for å se nøyere på dette og foreta ett veloverveid valg.

Det er i kommunens hovedplan nedfelt å få ned lekkasjeraten fra dagens 34 % til under 20 % innen 2030. En grundig gjennomgang av rørtyper og kvalitet er ett av flere tiltak som settes inn mot å få ned lekkasjeraten på sikt. Argumentasjonen for bruk av PE rør varierer noe, men ett av argumentene som går igjen er at PE rør ikke korroderer. En ulempe med PE rør er imidlertid at de er generelt vanskelige å lekkasjesøke på. Videre har vi registrert at både PE rør og SJK rør har gjennomgått kvalitetsforbedringer de senere år og således er det to gode rørtyper vi som kommune har sett opp mot hverandre. Materialvalg ved fremtidige vannbrudd er utelatt fra denne vurderingen. Ved fremtidige vannbrudd repareres lekkasjestedet med den rørkvaliteten som røret består av, - eller den kvalitet som avdeling drift/vakt personell mener er forsvarlig. Brudd på asbest ledninger vil, av grunner som ikke er verdt å nevne, alltid bli erstattet av en annen kvalitet.

Hvis vi skal foreta en enkel oppsummering, kan den se slik ut:

 • SJK rør er enklest å lekkasjesøke på
 • PE rør har generelt flere bruksområder
 • PE rør er lettere (bedre HMS i anleggsområdet)
 • PE rør har en mer hydraulisk glatt innvendig overflate, mindre trykktap
 • PE rør ruster ikke, SJK rør må behandles innvendig og utvendig for å være rustfritt
 • PE rør er mer fleksibelt, kan redusere behov for bend og tåler store deformasjoner før evt. brudd
 • PE har strekkfaste skjøter
 • SJK rør tåler bedre temperatur forskjeller under installasjon (minimalt med utvidelser og krymp). For PE rør må man ha mer fokus på dette under installasjon
 • SJK rør er alltid diffusjonssikkert uansett dimensjon (fordel ved f.eks forurenset grunn). PE rør er ikke diffusjonstett for mindre dimensjoner, men kan imidlertid gjøres diffusjonstett ved bruk av diffusjonssperre
 • SJK rør tåler bedre punktbelastninger, PE rør er mer utsatt for skader/riper. Dette kan imidlertid løses ved riktig håndtering og installasjon. Det er viktig å presisere at PE RC kvalitet er mer motstandsdyktig mot skader/riper
 • SJK rør er best egnet (anleggsteknisk) i tettbygd strøk (byer/boligfelt).

Flere kommuner på Haugalandet har valgt PE ved etablering av nye hovedvannledninger både til lands og til vanns.

Illustrasjonsfoto: Flere kommuner på Haugalandet har valgt PE ved etablering av nye hovedvannledninger både til lands og til vanns.

Mest PE i vannledninger i regionen

De fleste nærliggende kommuner som jeg har vært i kontakt med i forbindelse med denne undersøkelsen bruker PE i sine kommunale vannledninger. Unntakene er Sveio kommune som primært har PVC rør og Haugesund kommune som bruker SJK i sentrum og sentrumsnære områder. Tilbakemeldingene fra nærliggende kommuner er relativt samstemte; PE rør er å foretrekke da det er lettere å arbeide med og det er erfart minimalt med lekkasjer.

Personell som driver med lekkasjesøking foretrekker SJK rør da det er lettere å lekkasjesøke på. Karmøy kommune sin VA driftsavdeling ønsker et filosofivalg hvor PE er foretrukket, men at det i enkelte områder åpnes for SJK samt at filosofivalget inkluderer løsninger som hensyntar lekkasjesøk. På et generelt grunnlag mener driftsavdelingen at vedlikehold vil bli enklere med PE-rør, reparasjon av bruddområder vil bli noenlunde det samme som for SJK, og det vil være enklere å legge PE-rør. Rør-produsentene, som samarbeider tett med alle norske kommuner, opplyser om at store by-kommuner, som ikke er direkte sammenlignbare med Karmøy kommune, også har gått mer over til PE rør de siste år. Entreprenørene anbefaler PE rør fordi de er generelt lettere og tryggere å arbeide med. Rørprodusentene argumenterer naturlig nok for sine egne produkter, og dette er argumenter som kommer tydelig fram i rapporten.

En av de store fordelene med PE vannledninger er selve fleksibiliteten under etableringen.

Illustrasjonsfoto: En av de store fordelene med PE vannledninger er selve fleksibiliteten under etableringen.

Innkjøp og installasjon

PE rør er vesentlig rimeligere i innkjøp både pr meter rør og pr flensetilkopling for de dimensjonene som ble undersøkt. Dette gjelder også for diffusjonstette PE-rør opp til Ø180 mm. Prisforskjellen er størst for de mindre dimensjonene. For de større dimensjonene er prisforskjellen noe mindre, men det er fortsatt en vesentlig forskjell. Det er viktig å merke seg at dersom man skulle ha behov for SJK rør med Passiv beskyttelse (som er et enda bedre beskyttet rør som kan være aktuelt i mer krevende grunnforhold) så vil prisforskjellen bli enda større ut fra våre prisundersøkelser.

Tilbakemeldinger fra entreprenører viser at det er noe mer kostbart å legge PE rør. Forskjellen i pris skyldes primært at PE rør er noe lengre og dermed krever mer innsats fra personell og utsyr samt tiden det tar forbundet med sveising. Det er tilnærmet like kostbart å trykkteste PE rør og SJK rør. Pris for graving og omfylling ble opplyst å være den samme.

Tåler minst 100 års levetid

Ifølge Rørbloggen «hva er levetiden på ett PE100 RC trykkrør?» konkluderes det med at PE rør vil kunne klare 100 års drift med Norsk designfaktor og temperaturer med god margin. Dette forutsetter imidlertid at røret har gjennomgått riktig installasjon, sveising og håndtering, samt riktig valg av rørdeler. I Teppfa rapporten «100 years lifetime of Polyethylene pressure pipe systems buried in the ground for water and natural gas supply» oppsummeres blant annet en rekke forskningsdata fra flere instanser som alle konkluderer med minimum 100 års drifts-tid. Det ble også simulert hele 460 års levetid med 20 °C service temperatur på et PE100-RC rør fra en FoU aktør. Jeg har ikke funnet noen spesifikke FoU artikler knyttet til SJK rør. Det er imidlertid innlysende at dagens SJK som produseres med både innvendig og utvendig beskyttelseslag vil være svært godt beskyttet mot korrosjon i veldig lang tid, trolig mer enn 100 år, ved korrekt installasjon og ved bruk av gode omkringliggende masser.

To-delt filosofi?

By-kommuner har tradisjonelt lagt SJK rør. På grunn av økt konkurranse fra PE rør de senere år har dette medført at mange by-kommuner er i ferd med å gå over til en to-delt filosofi; SJK rør med PE belegg i sentrum og PE rør utenfor sentrum. Siden Karmøy kommune er en landbrukskommune med tre mindre byer: Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn, ble denne filosofien vurdert innledningsvis, men flere argumenter talte imot:

 • Karmøy kommune er ikke en by-kommune. Landbruk/spredt bebyggelse er dominerende.
 • Dersom Karmøy kommune skulle ha fulgt denne filosofien hadde det åpnet opp for en rekke spørsmål i mange fremtidige prosjekt; hvor skal VA avdelingen sette grensene mellom sentrum og ikke-sentrum? Skal VA avdelingen ta hensyn til eventuelle fremtidige utvidelser av sentrum? Hva med nye boligfelt? Konklusjonen ble dermed at dette er en tidskrevende filosofi kommunen og VA avdelingen bør unngå.

Vår filosofi

Vi har valgt å dele grunnforholdene inn i fire med følgende materialvalg:

 • Trygge grunnforhold: Standard PE rør
 • Krevende grunnforhold inkludert NoDig installasjoner: PE rør med beskyttende PP kappe.
 • Forurensede grunnforhold: o ≤ Ø180 mm: PE rør med diffusjonssperre (inkl. PP kappe) o > Ø180 mm: Standard PE rør
 • Sjø/vann: Ferdig vektet PE rør (foretrukket løsning, men må avgjøres i hvert tilfelle). (det skal uten unntak brukes PE RC kvalitet)

Noen unntak: På bakgrunn av at Karmøy kommune har veldig mye SJK liggende fra før har vi åpnet opp for at over enkelte korte rørstrekk kan det legges SJK, som for eksempel:

 1. Der man som en del av prosjektet (hvor man legger PE) i tillegg fornyer korte rørstrekk på eksisterende SJK tilkoblingspunkter (typisk til nærliggende kummer). 
 2. I mindre prosjekter hvor man bytter ut korte ledningstrekk som består av SJK. 
 3. I mindre prosjekter hvor man forbinder to nærliggende SJK ledningsnett (opprettelse av ringforbindelse). 
 4. I andre tilfeller hvor det (av ulike grunner) kan være naturlig å legge ett kort SJK rørstrekk.

Hva som er "korte rørstrekk" avklares i samråd med Virksomhetsleder VA Prosjekt i hvert enkelt tilfelle.

Hovedargumentene for vår valgte filosofi går primært på anbefalinger fra andre aktører, priser og registrerte fordeler/ulemper:

 • De fleste kommuner rundt oss bruker og anbefaler PE rør, entreprenørene anbefaler PE rør, de fleste i egen VA avdeling anbefaler PE rør.
 • Innkjøpspris for SJK rør er i størrelsesorden ≈ 1,6 – 5 ganger så kostbar som for PE rør, med omtrent samme tendens for flensekoplinger. Det er viktig å merke seg at dersom man skulle trenge SJK rør med Passiv beskyttelse (som er et enda bedre beskyttet rør som kan være aktuelt i mer krevende grunnforhold) så vil prisforskjellen kunne bli enda større.
 • Leggekostnad for SJK rør er noe mindre enn for PE rør, men denne fordelen forsvinner med tanke på at innkjøpspris på PE rør er såpass mye lavere enn for SJK rør.
 • Det er registrert generelt langt flere fordeler med PE rør enn med SJK rør.
 • PE rør egner seg generelt bedre enn SJK rør for de fleste grunnforhold.

New call-to-action

Flere argumenter for PE-rør

Det er flere argumenter for å foretrekke PE-rør i vannledningene i Karmøy kommune, og vi har satt opp en del av disse argumentene i tilfeldig rekkefølge:

 • PE rør er garantert rustfritt.
 • Trykkstøt tas langt bedre opp i PE rørvegg.
 • PE rør er mer fleksibelt og lever med setninger i grunnen (spesielt med PE RC kvalitet)
 • PE rør er lettere enn duktile støpejernsrør (lettere å jobbe med, føles tryggere).
 • PE rør har en mer hydraulisk glatt innvendig overflate, noe som medfører mindre groe og mindre trykktap.
 • PE rør er det røret de fleste kommunene rundt oss foretrekker. Noe som i sin tur sterkt indikerer flere fordeler enn ulemper ved å bruke PE rør sett opp mot SJK rør.
 • PE rør er rimeligere i innkjøp for alle dimensjoner (vesentlig rimeligere for mindre dimensjoner, noe rimeligere for større dimensjoner).

Det er blitt en langt høyere kvalitet også på duktile støpejernsrør de siste årene, heter det i Karmøy kommunes rapport. Illustrasjonsfoto: Thore Magnussen & Sønn AS.

Det er blitt en langt høyere kvalitet også på duktile støpejernsrør de siste årene, heter det i Karmøy kommunes rapport. Illustrasjonsfoto: Thore Magnussen & Sønn AS.

Argumenter for duktile rør

PE rør har noen ulemper sett opp mot SJK rør, og blant argumentene trekker rapporten fram blant annet at:

 • PE rør er ikke diffusjonstett for mindre dimensjoner. PE rør kan gjøres diffusjonstett ved bruk av diffusjonssperre. For dimensjoner over 180 mm er imidlertid ikke dette en problemstilling på grunn av tilstrekkelig veggtykkelse.
 • PE rør er mer utsatt for temperatur forskjeller (utvidelser og krymp) under installasjon. Dette kan imidlertid løses ved riktig håndtering og installasjon. Det forutsettes at entreprenør følger de installasjonskrav som til enhver tid er gjeldende.
 • PE er mer krevende å lekkasjesøke. Dette kan kompenseres i stor grad ved hjelp av tiltak som Karmøy allerede har vedtatt i sin hovedplan for vann:
  • En større differensiering av trykksonene. o Alle nye private stikkledninger skal GPS – innmåles.
  • Alle abonnenter skal ha vannmåler og tilbakeslagsventil.
  • Utvidelse av antall målesoner.
  • Fornyet og oppdatert utstyr (tilpasset PE) for en mer effektiv lekkasjesøking.
  • Sjøledninger vil for fremtiden få vann – og trykkmålere på begge sider
  • Tilkopling av private stikkledninger til kommunalt nett vil i fremtiden legges til kommunale vannkummer med rør i rør løsning.
  • Bruk av 50 mm fast trekkerør like ved PE rør som man kan føre lytteutstyr inn i fra nærliggende vannkummer (dette tiltaket er ikke spesifikt nevnt i Hovedplan for drikkevann, men er et tiltak som er implementert i samråd med lekkasjesøk personell for 2 stk PE prosjekt – 2021/2022). Det skal utføres en test på dette for å få bekreftet/avkreftet funksjon.

Avslutningsvis mener jeg det er det riktig å presisere at dagens SJK rør er mye bedre enn gårsdagens SJK rør. Vi vil med stor sannsynlighet oppleve langt færre brudd på de SJK rør kommunen har lagt de siste år. I tillegg er installasjonsprosessen blitt bedre. De avgjørende argumentene som er nevnt i rapporten medfører imidlertid at man samlet sett, i denne omgang, anser PE rør som det beste valget for Karmøy kommune. For mer informasjon vises det til rapporten omtalt i denne artikkelen, ta gjerne kontakt med meg dersom rapporten ønskes oversendt.

New Call-to-action