I de aller fleste tilfeller ville en kommune valgt tradisjonell graving over dyrket mark når det skal legges nye vann- og avløpsledninger. Normalt er forholdene svært gode til nettopp det. Moss kommune har imidlertid en prosjektavdeling med stor kunnskap om ulike NoDig-metoder og valgte derfor styrt boring under jorder i tre kilometers lengde.

Moss har ikke vært blant de ledende kommunene i landet når det gjelder å ta i bruk NoDig-metoder, men nå er det kommet en ny generasjon medarbeidere inn i vann- og avløpsetaten som ser på utfordringene innen VA med nye øyne. Når kommunen nå har spisskompetanse på metodevalg i egne rekker betyr det også en økt trygghet til å foreta valg som dette. Fortsatt, etter 45 år med NoDig i Norge, opplever vi stor grad av skepsis i enkelte kommuner rundt om i landet. Nå ser det imidlertid ut til at ryktet om grøftefrie metoder når lenger og lenger ut, og spesielt i vårt eget nærområde har vi det siste året fått flere store oppdrag med styrt boring.

Den aktuelle traseen fra Rygge kirke (øverst i bildet) til riksveien som går til tettstedet Larkollen.Den aktuelle traseen fra Rygge kirke (øverst i bildet) til riksveien som går til tettstedet Larkollen.

Jeg hevder ikke at styrt boring eller andre NoDig-metoder er det rette valget for enhver pris, men i mange prosjekter er det absolutt det mest riktige valget, slik jeg ser det. Hovedgrunnen er at lokalmiljøet blir forskånet fra de store inngrepene.

Trekker rør over dyrkbar mark

PE erstatter eternitt

I vårt tilfelle vant vi anbudsrunden i det som må betegnes som et landbruksprosjekt fra Rygge kirke til Larkollveien. Her lå det en gammel vannledning av eternitt som måtte byttes ut. Samtidig ble det bestemt å etablere en ny pumpeledning for avløp for å koble en rekke gårder til det offentlige avløpsnettet og dessuten også føre fram trekkerør for fiber og kabel. Prosjektet fullføres i slutten av august 2021.

Den nye vannledningen har en dimensjon på 225 mm PE SDR 11, mens kloakkpumpeledningen starter med en 90 mm og ender på 63 mm, der de enkelte oppsitterne kobler seg på med stikkledninger enten parallelt med framdrift av rørene eller i etterkant. Varerøret for fiber og kabel er på 125 mm. Samtlige tre ledninger trekkes inn med styrt boring i løsmasser i èn og samme operasjon.

Les mer på vår fagside: PE-rør - det fleksible og sterke valget

Ødelegger ikke våronna

De tre kilometerne ble delt opp i etapper på mellom tre og fire hundre meter og vi mener dette har vist seg å være en svært skånsom måte å etablere nye ledninger på. Vi er i et av landets beste jordbruksområder med mye korn- og grønnsaksdyrking. Selv om vi etablerer et nytt ledningsnett her, kan bøndene gjennomføre våronna nærmest helt normalt. Riggoppstillingene er ikke til hinder for bøndene og dialogen med de enkelte grunneierne har vært god hele veien.

Prosjektleder Erik Nilsen i Moss kommune, her sammen med Øystein Olimb, rett før inntrekking av de tre ledningene som ble etablert under dyrket mark i Rygge.

Prosjektleder Erik Nilsen i Moss kommune, her sammen med Øystein Olimb, rett før inntrekking av de tre ledningene som ble etablert under dyrket mark i Rygge.

PE er foretrukket for vannrør

Kommunen har i en årrekke valgt duktile støpejernsrør for sine vannledninger, men har de siste årene gått over til de mer fleksible PE-rørene. Her kan vi gjerne sitere prosjektleder Erik Nilsen i Moss kommune som i et video-intervju med Hallingplast har slått fast at «verden går framover», og at den nye generasjonen prosjektledere i kommunen ser fordelen med å bruke PE på vann.

I utgangspunktet var det planlagt tradisjonell graving med innlagt styrt boring på ulike strekk i en samlet lengde på nærmere 500 meter. Etter ny gjennomgang av prosjektet ble det bestemt å gå for styrt boring hele veien, nettopp for å minimere ulempene for bøndene. Her er det lette masser å bore i, og risikoen for å møte uforutsette utfordringer i grunnen var svært liten. I tillegg til at dette framsto som en mer miljøvennlig metode kunne vi også dokumentere at styrt boring ble en rimeligere løsning. Her var det få påkoblingspunkter, som også minimerte behovet for punktgraving.

PE-ledningene ble sveiset sammen i lenger fra 300 til 450 meter før de ble trukket inn under eksisterende infrastruktur og drensrør.

PE-ledningene ble sveiset sammen i lenger fra 300 til 450 meter før de ble trukket inn under eksisterende infrastruktur og drensrør.

Bevarer kulturarven

I den aktuelle traseèn er det marine avsetninger, og med styrt boring etableres det nye ledningsstrekket under all eksisterende infrastruktur. Det aller viktigste er at dreneringen forblir intakt. Med tradisjonell graveentreprise ville det blitt en helt annen operasjon. Da måtte et bredt belte med matjord forflyttes før selve grøfta ble etablert med rør i tre ulike nivåer med pukk mellom hvert enkelt sjikt. Det ville medført betydelig massetransport ut og inn av området før skjøting av drensrørene og tilbakefylling av matjord. Med styrt boring ble samtlige tre rør trukket inn i èn og samme operasjon.

Jeg føler meg sikker på at denne type entreprise bokstavelig talt vil vinne terreng også i landbruksområder. Med lange strekk blir meterprisen lav, og miljøgevinsten er udiskutabel.

Åpne kommunikasjonskanaler

Jeg vil gi Moss kommune og prosjektleder Erik Nilsen honnør for nært og godt samarbeid. Kommunen skal også ha honnør for måten den har informert både de som er direkte berørt av anlegget og innbyggerne i byen for øvrig. Moss kommune har utarbeidet en enkel informasjonsbrosjyre for alle berørte i prosjektet, og brosjyren ligger også på kommunens nettside for andre interesserte.

Her forteller kommunen om fremdrift og hvilke konsekvenser prosjektet får for oppsitterne langs traseen. Her er det også praktisk informasjon som er nyttig under anleggsperioden. Som en ekstra service har kommunen opprettet en egen servicevarsling med viktige meldinger som blir gitt på SMS for alle registrerte adresser langs traseen.

Fremdrift: Oppstart av gravearbeidene er planlagt i mars 2021 og er planlagt avsluttet i august 2021. Merk at dette er veiledende og endringer kan forekomme. Mer utfyllende informasjon om oppstart og fremdrift vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside før arbeidet starter.

Pilotboringen er gjennomført og det er klart for inntrekking bak borkrona som også sørger for tilførsel av «glidemiddelet» bentonitt.

Pilotboringen er gjennomført og det er klart for inntrekking bak borkrona som også sørger for tilførsel av «glidemiddelet» bentonitt.

Slik gjennomføres styrt boring i løsmasser

Enkelt forklart går styrt boring ut på å føre en borstang, kalt pilot, under bakken etter en prosjektert trasé. Under boringen blir piloten peilet inn av en kontrollør oppe på bakken som følger nøye med via instrumenter og sikrer at boringen følger den prosjekterte linjen. Det er mulig å bore i kurve, både horisontalt og vertikalt.

Når borstangen kommer ut i motsatt ende, monteres en rymmekrone på stangen. Rymmekronen borer seg tilbake gjennom traseen og trekker samtidig med seg det nye røret tilbake til startpunktet.

Styrt boring er en anvendelig metode som kan benyttes for fremføring av alle typer rør og kabler i løsmasser.

Jeg mener metoden er perfekt for boring under veier, jernbane, elver, vann, dyrket mark og opparbeidede arealer. Den er også godt egnet for store dyp, svært bløte masser, kvikkleiere, våtmarksområder, vernede områder og områder belagt med strenge restriksjoner Styrt boring kan benyttes for fremføring av overvann- spillvann- og vannrør, samt varerør, kabeltrekkerør og pumpeledninger i alt fra bykjerne og tett bebyggelse, til spredt bebyggelse Den er godt egnet for inntrekking av PE-rør, stålrør og generelt strekkfaste rør med strekkfaste skjøter. PVC-rør eller andre typer rør uten strekkfaste skjøter må eventuelt legges i varerør.

Boreriggen side om side med bondens redskap i forbindelse med våronna gir et tydelig signal om at etableringen av nye VA-rør ikke påvirket bondens arbeid.

Boreriggen side om side med bondens redskap i forbindelse med våronna gir et tydelig signal om at etableringen av nye VA-rør ikke påvirket bondens arbeid.

Pilotprosjekt på jordet

Juni 2013 var første gang et privat vann og avløpslag benyttet gravefri metode for å koble seg til et offentlig VA-nett. Prosjektet ble den gang gjennomført av oss i Olimb Anlegg i Onsøy i Fredrikstad kommune. Dermed klarte Skolebekken VA-lag med ni husstander å skjære unna konflikter med det offentlige byråkratiet. I kulturlandskapet ved Elingaard Herregård i Onsøy var det en rekke hensyn å ta både i forhold til fortidsminner, verneverdig kulturlandskap, drenssystemer og store arealer med dyrket mark.

Ved å legge nye vann og avløpsrør mellom halvannen og tre meter under bakken ble alt av verne-, miljø og jordbruksinteresser ivaretatt uten skjemmende inngrep. Totalt ble det lagt 2400 meter med vann- og avløpsledninger under dyrket mark for tilkobling til Fredrikstad kommunes VA-nett.

Det var ekstra morsomt at en maskinentreprenør satte miljøet framfor egen vinning, og den honnøren gir vi gjerne på nytt til hovedentreprenør og maskinentreprenør Svein Ek i Onsøy-prosjektet.

New Call-to-action