Ferdig vektede sjøledninger klar for senking i innsjøene i Botkyrka

Botkyrka kommune, sørvest for Stockholm med sine 95.000 innbyggere, har nylig etablert en ny overføringsledning for vann, avløp og fiber på totalt 5,5 kilometer. De fleste strekkene ble gjennomført med ulike NoDig-metoder i landbruksområdet Grødinge i Botkyrka.

Kommunen må fortsatt betegnes som en landbrukskommune med et totalt areal på 222 kvadratkilometerer, men er i sterk vekst og flere av tettstedene har i praksis vokst seg sammen. Kommunen er nærmest blitt en forstad til Stockholm, og kalles også av enkelte for «Södra Porten til Stockholm.»

Behovet for utvikling av ledningsnett og øvrig infrastruktur i bakken er derfor stor. Med dette prosjektet knyttet man sammen ulike deler av kommunen for å etablere et felles kommunalt vann- og avløpsnett.

NCC har rammeavtale med Botkyrka kommune på NoDig prosjekter, og NCC sin NoDig avdeling i Stockholm, med Kent Petterson som prosjektsjef, sto for gjennomføringen sammen med en rekke samarbeidspartnere i en samspillskontrakt.

Den første samtalen om å benytte ferdig vektet sjøledning som en del av den nye overføringsledningen i Botkyrka ble gjennomført under Hallingtreff på Geilo i 2018.

Les også: Vannbransjen inn i et nytt ti-år

Leverte under budsjett

Svenske Rambøll sto for kalkyle av prosjektet, som i utgangspunktet ble kostnadsberegnet til 42,4 millioner kroner. Dette beløpet viste seg å holde da sluttoppgjøret forelå, også inklusiv tilleggsarbeider som kom underveis og fiberkostnadene til svenske Statnett. Prosjektsjef Kent Petterson mener samspillskontrakten var avgjørende for det gode økonomiske resultatet. De geotekniske undersøkelsene ble gjennomført av konsulentselskapet Rambøll i Sverige. Seniorrådgiver Tom A. Carlsen i Cowi Fredrikstad ble også trukket inn som rådgiver for etablering av sjøledninger sammen med konsulentselskapet Clinton, som har spesialisert seg på kartlegging av grunnforhold i sjøer og innsjøer. Johan Lundberg AB sto for prøveboring når det gjaldt styrt boring.

Skråkum/luftfelle og ventil på land før ledningen går ut i innsjøen. Denne har en større dimensjon enn selve røret, som gjør at vannhastigheten går ned, og eventuell luft i vannet kan hentes ut gjennom lufteventilen.Skråkum/luftfelle og ventil på land før ledningen går ut i innsjøen. Denne har en større dimensjon enn selve røret, som gjør at vannhastigheten går ned, og eventuell luft i vannet kan hentes ut gjennom lufteventilen.

Den svenske Länsstyrelsen var sterkt inne i bildet med sine vedtak både om tidsrestriksjoner, miljøovervåking og krav til arkeologiske utgravinger. Det viste seg at det har vært bosettinger i Grødinge tilbake til begynnelsen av vår tidsregning. Også Botkyrka kommunes miljøavdeling og Trafikverket var i betydelig grad involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet.

Underentreprenører til NCC NoDig var:

  • BAB Rörtryckning AB, hammerboring
  • NDS Nordic Drilling System AB, styrt boring
  • SUAB Svenska Undervattensentreprenader AB, sjøarbeider
  • Drottningholms Entreprenad AB, gravemaskiner og transport
  • Foria og Ragnsell, spylebiler

Riggplassen for sveising av SESU pipe-rørene var lokalisert rett ved siden av innsjøene, der rørene skulle benyttes.Riggplassen for sveising av SESU pipe-rørene var lokalisert rett ved siden av innsjøene,
der rørene skulle benyttes.

Minst mulig graving

Botkyrka er en av de fremste NoDig-kommunene i Sverige. Kommunen vurderer ulike grøftefrie metoder som sitt førstevalg i forbindelse med VA-prosjekter. Kommunen har også vist en offensiv holdning til å bli med på utviklingsprosjekter og nye teknikker. Kommunen har deltatt i prosjekter med blant annet vannstrømper, styrt boring, utblokking og nå sist også ferdig vektede sjøledninger.

Av det totale ledningsstrekket på 5,5 km ble det benyttet konvensjonell graving kun på 550 meter, mens NoDig metodene fordelte seg styrt boring, hammerboring, og sjøledning gjennom to innsjøer. På flere av strekkene ble det boret separate traseer, med vann i den ene traseen og trykkavløp og fiber parallelt i den andre traseen. Dermed ble det totalt 8500 meter med styrt boring i åker og skogsmark og 110 meter med tre kryssinger under vei der det ble benyttet hammerboring. For fiber ble det benyttet kjedegraving på et strekk over 800 meter, mens det ble benyttet SESU-pipe sjøledninger gjennom to sjøer sammen med fiber på totalt 1850 meters lengde.

Se også: Les om fordelene med SESU-pipe

19.700 meter med rør

Hallingplast leverte alt av rør og rørdeler til prosjektet. Totalt 19.700 meter med vann-, trykkavløp, fiber og sjøledninger gikk fra fabrikken i Ål i Hallingdal til Botkyrka i anleggsperioden som varte fra februar 2019 til januar 2020. De største leveransene målt i antall meter besto av PE100RC D63 SDR 7,4 for vann, fiber og trykkavløp på totalt 6300 meter men det ble også levert PE100 RC i 160 mm dimensjon for fiber og trykkavløp på totalt 4.400 meter.

Rørdeler av høyeste kvalitet ble benyttet, og for avgreninger ble det maskinerte T-rør fra Reinert-Ritz.Rørdeler av høyeste kvalitet ble benyttet, og for avgreninger
ble det maskinerte T-rør fra Reinert-Ritz.

Sjøledningene ble levert som ferdig vektede rør, såkalte SESU-pipe, med en belastning på 20 prosent, som skulle holde for de snille forholdene som var for en drikkevannsledning i dette området. Sjøledningene ble levert i dimensjon på 315 millimeter SDR 11 i en lengde på 2000 meter. Botkyrka bestilte også 1700 meters Japi pipe, det vil si vannledning i PE med PP-kappe for ekstra beskyttelse. Det betyr at rørets levetid starter etter installasjonen. Hensikten med kappen er å beskytte røret under installasjon, slik at PE-røret får en ripefri start på levetiden, noe som vil gi de beste forutsetninger for en lang levetid på rørene.

Les mer på vår fagside om PE-rør: PE-rør - det fleksible og sterke valget

Ingen svenske produsenter leverer verken kapperør eller ferdig vekte sjøledninger, slik Hallingplast nå gjør. Dermed var Hallingplast AB i en posisjon der selskapet var i stand til å levere akkurat det NCC og Botkyrka kommune ønsket seg.

Senkingen av SESU-pipe gikk helt etter planen.Senkingen av SESU-pipe gikk helt etter planen.

Økende etterspørsel

Som følge av at NCC og Botkyrka har gått foran er etterspørselen etter både synkerør og kapperør økende i det svenske markedet. Svenske ledningseiere etterspør kvalitet og de vil ha et ledningsnett som holder i minst 100 år. Når selve rørkostnaden kan fordeles over lang levetid blir dette en liten faktor i det store bildet. Sikker installasjon er det aller viktigste, og stadig flere søker en kvalitet de kan føle seg trygge på.

Prosjektet i Botkyrka er et godt eksempel på hvordan PE-materialet er godt egnet og kan benyttes i en rekke ulike grøftefrie metoder og også ved konvensjonell graving. Botkyrka har fått en solid overføringsledning både i jomfruelig mark, dyrket mark og i innsjøer.

Se video her: No-Dig nyinstallasjon av hovedvannledning i Botkyrka Kommun

Åpenhet og god dialog

Jeg har også lyst å trekke fram den gode dialogen både med NCC som hovedentreprenør og med Botkyrka som ledningseier. Prosjektet i Botkyrka ble etter min mening en suksesshistorie som følge av et mangeårig samarbeid med NCC NoDig og prosjektsjef Kent Petterson. Her har vi sammen utviklet et nært faglig samarbeid der alle parter ønsker å levere gode resultater, og hvor man legger mindre vekt på endringsmeldinger.

Selvsagt ble det noen tilleggsarbeider som ikke var en del av det opprinnelige tilbudet. Det viste seg nødvendig å investere i en ekstra avløpspumpestasjon. Det ble flere ekstra strekk med styrt boring, fjerning av boreslam og annet avfall fra private boligområder, fjerning av fjell som dukket opp i traseen, avskjærende dike og skogsrydding fra tidligere anleggsvirksomhet, etablering av tre ekstra brannposter og andre tilleggsarbeider. I ett av strekkene på styrt boring lå en stor steinblokk i veien, og forårsaket et uønsket stopp og justering av traseen. Tilleggsarbeidene beløp seg til tre millioner kroner, men likevel holdt totalbudsjettet.

Innbyggerne i Botkyrka ble godt orientert om arbeidene med framføring av det kommunale VA-nettet.Innbyggerne i Botkyrka ble godt orientert om arbeidene med
framføring av det kommunale VA-nettet.

Her har det vært full åpenhet gjennom hele prosjektet, og alle aktører har høstet verdifull erfaring nettopp på grunn av åpenheten.

Personlig var jeg svært fornøyd med at Botkyrka gikk for SESU-pipe i SDR 11 med dimensjon på 315 mm på et samlet strekk over to kilometer. Det har vist seg å fungere svært godt, spesielt fordi vi kunne overbevise både Botkyrka og NCC om at de svenske kravene til vekting av rør er unødvendig høye. I tillegg til vektingen blir jo rørene også fylt med vann, og dermed vil de ligge i ro på bunnen av en innsjø med langt mindre belastning enn det svenskene har vært vant med.

Når dette budskapet når ut til andre ledningseiere tror jeg mange svenske kommuner vil følge etter norske kommuner og satse langt sterkere på ferdig vektede sjøledninger i ulike dimensjoner for både kabel-, vann- og avløpsformål.

Les også: SESU-pipe: Førstevalget for sjøforlagte ledninger

New call-to-action