PE-rør brukt på Midgard-anlegget i hardt vær

Rørene som benyttes i våre merder er en svært viktig del av akvakultur-anleggene. Scale AQ er i dag en verdensledende aktør innen havbruk, med en omsetning på 2,5 milliarder kroner i 2020, der tidligere Aqualine alene sto for nærmere 900 millioner av dette.

Tidslinja til konsernet viser at den første flytekragen for merder ble lansert i 1980. Fem år senere ble det første sentralforingsanlegget utviklet. I 1994 kom det første resirkuleringsanlegget i akvakultur, det såkalte RAS-systemet. Det første rømningssikre merdesystemet Midgard (bildet over) ble lansert i 2013.

Da Hallingplast i 1994 første gang kom i kontakt med Scale AQ het det Frøya-ringen, med hovedkontor nettopp på Frøya i Trøndelag. Det var hit leveransene gikk. Fra små spesialleveranser i starten utviklet samarbeidet seg i mer faste former. Senere ble det navneskifte til Aqualine før selskapet gikk sammen med sine kolleger i Steinsvik og AquaOptima, som sammen ble Scale AQ.

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›

Tett samarbeid mellom Hallingplast og havnæringen

Det tok ikke lang tid før Aqualine med Trond Lysklætt, Geir Furberg og Ståle Sæther i spissen, mente Hallingplast kunne bli den ultimate partneren for produksjon av rør til oppdrettsnæringen til havs. Samarbeidet bygget seg stein for stein, eller rettere sagt rør for rør. Det har utviklet seg til å bli et stort prosjekt, der ScaleAQ i dag er Hallingplast sin største kunde målt i tonnasje.

Noen vil sikkert finne det merkelig at vi har et så tett samarbeid med Hallingplast, men forklaringen er at våre ledere her fant en kultur som var lik vår egen. Det handlet om å holde det man lover, leveringstid, kvalitet og en ledelse som var genuint opptatt av produktutvikling. Vi leverer ikke bare oppdrettsmerder, men et totalsystem av høy kvalitet. Det er helt avgjørende for oss at fisken har optimale bo-forhold. Da blir oppdrettsselskapene fornøyd. De kan optimalisere sin drift, noe også både vi og Hallingplast høster frukter av. Steinar Tragethon har også vært en viktig bidragsyter og rådgiver i forbindelse med oppstart av PE-produksjoner hos andre leverandører i Chile og Australia.

Les også: PE-rør i setninger og jordskjelv

Store anlegg i åpent hav

Anleggene er blitt større, og de er flyttet lenger ut i mer eksponerte områder. Dette stiller krav til materialene som merdene bygges av. Derfor er testregimet og kvalitetssikringen av de ulike delene i anleggene svært viktig for oss. Med tanke på fortøyningsinnfestinger er våre merder sertifisert for å takle belastninger på opptil 40 tonn.

På de mest utsatt lokasjonene kan det være bølgehøyder opp mot 10-11 meter. For mange typer produkter er det vanlig at det stilles krav fra myndigheter om godkjenning eller sertifisering før de kan tas i bruk. I noen tilfeller kan det også være spesifikke krav for en type industri eller bransje, eller kundekrav, som ligger til grunn for en sertifisering. Alle våre merder er sertifisert i henhold til norsk standard av Det Norske Veritas (DNV GL). I praksis betyr det at DNV GL går nøye gjennom alt av dimensjoneringsunderlag og kvalitetsregime både hos oss og vår rørleverandør Hallingplast AS.

De største merdene som Aqualine leverer til produsenter rundt om i verden benytter PE100 i dimensjon på 630 mm og i en omkrets på 200 meter. Selve notposene varierer i dybder fra 15 til 70 meter.

I modelltanken til MarinTek i Trondheim gjennomføres jevnlige tester. Resultatene av disse testene benyttes til videre utvikling av produktene til oppdrettsnæringen.

I modelltanken til MarinTek i Trondheim gjennomføres jevnlige tester. Resultatene av disse testene benyttes til videre utvikling av produktene til oppdrettsnæringen.

Styrke og fleksibilitet i rørmaterialet

Grunnen til at vi benytter PE-materialer i våre merder er styrken og fleksibiliteten i dette materialet, samtidig som vi sikrer god oppdrift i selve konstruksjonen. I motsetning til vannbransjen fyller vi rørene med isopor. Dette for å sikre oppdriften selv om det skulle oppstå en lekkasje i røret.

Det er viktig at materialet ikke trettes, og at det lever med «vind og blest» gjennom mange år. PE er i dag det ledende byggematerialet for fiskemerder, og med god grunn. Fleksibiliteten gjør at merdene lever med-, istedenfor å kjempe mot, bølge- og strømningskreftene. Det er også enkelt å bygge, og gjennom å sveise PE-rørene oppnås det strekkfaste skjøter uten svake punkter.  Her får virkelig skjøtene vist at de holder, og dyktige sveisere beviser at de kan jobben sin.

Et ferskt eksempel er et nytt anlegg på Newfoundland, på østkysten av Canada, der merder installeres for Grieg Seafood og Mowi (tidligere Marine Harvest). Disse selskapene har en rekke anlegg i værutsatte områder rundt om i verden. Mowi er blant annet representert i 25 ulike land, og er i dag verdens største produsent av atlantisk laks, med Norge som hovedproduksjonsland. På Newfoundland har vi selv implementert de norske standardene overfor canadiske myndigheter. Da er vi avhengig av å ha en rørleverandør som kan garantere den best tilgjengelige kvaliteten. Med tanke på våre krav til styrke og fleksibilitet ser jeg i dag ikke noe bedre alternativ enn PE-materialet. Med fleksibiliteten følger også god oppførsel i høye bølger, fordi disse rørene lever med sjøen og ikke imot.

I modelltanken til MarinTek i Trondheim gjennomføres jevnlige tester, og da er spesifikasjonene fra Hallingplast viktige referanser. Resultatene av disse testene benytter vi i videre utvikling av våre produkter. Samspillet med Hallingplast er uhyre viktig med tanke på riktig og sikker dimensjonering ute på havet.

Det nye sentralanlegget til Scale AQ på Nordhammervika på Frøya er et mektig skue. Her klargjøres kilometervis med rør til oppdrettsmerder.

Det nye sentralanlegget til Scale AQ på Nordhammervika på Frøya er et mektig skue. Her klargjøres kilometervis med rør til oppdrettsmerder.

Samarbeid mellom bransjer

Jeg mener havbruksnæringen og vannbransjen bør utvikle et tettere samarbeid for kompetanseoverføring for videre forskning og utvikling av rørmaterialer. Aktuelle temaer kan være dimensjonering og risikovurderinger. For oss i havbruksnæringen er det svært viktig at vi har god risikostyring på de produktene vi benytter. Med min bakgrunn fra konstruksjonssikkerhet i oljeindustrien lærer man raskt at det er viktig å være svært årvåken på dette området.

Risikobildet er styrt av hendelser og potensielle utfordringer. I havbruk og i oljeindustrien er potensialet for ulike krevende hendelser svært stort. Innen vårt felt er selvsagt rømming fra merdene noe vi har et sterkt fokus på, mens utslipp av olje eller vannlekkasjer er fokusområder for offshore-industri og vannbransje. Det totale risikobildet er likevel sammenlignbart, og her kan vi bidra til kompetanseoverføring mellom de ulike bransjene, både når det gjelder teknologiutvikling og prinsippene bak dimensjonering og styring av risikobildet.

Sveising og montering av rør for oppdrettsmerder skjer på fire ulike lokasjoner i Norge. Her fra Nordhammervika på Frøya.

Sveising og montering av rør for oppdrettsmerder skjer på fire ulike lokasjoner i Norge. Her fra Nordhammervika på Frøya.

Sikkerhet og bestillerkompetanse

Scale AQ gjennomfører her et nybrottsarbeid innen havbruk og tar en markant posisjon når det nettopp gjelder sikkerhet rundt anleggene til havs. Vi har egen avdeling med 13 ingeniører som utgjør et sterkt lag innen rådgivende tjenester for både havbruksnæringen og delvis også for oljebransjen. I tillegg har vi tett samarbeid med NTNU og SINTEF Ocean i tillegg til bransjeorganisasjonene og ikke minst med våre kunder. Til slutt er det helt avgjørende at kundene bruker våre produkter på en korrekt måte. Det gjelder spesielt kunder i land som ikke har samme erfaring som vi har i Norge.

Vi sikrer kompetanse gjennom jevnlige kundebesøk og kursing i drift og vedlikehold. Vi er også ute på anleggene på faste årskontroller sammen med kunden. Da Aqualine ble en del av Scale AQ fikk vi flere lokasjoner og dermed enda bedre kapasitet til å følge opp våre kunder. I tillegg har vi gode brukerhåndbøker. Heldigvis har vi svært få hendelser og få tilløp til hendelser. Grunnen til dette er nettopp tett oppfølging hele veien - fra den første kontakten og videre inn i etablerings- og driftsfase.

Dersom det skulle oppstå skader på flyterørene under drift har vi nå tilegnet oss god kunnskap om modeller der vi kan foreta beregninger på bruddmekanikk og dermed veilede kunder til å forhindre hendelser. Sikkerheten til medarbeidere ute på havbrukene står selvsagt også i fokus, og her er det ventet enda sterkere krav fra myndighetene.

Når Ocean Space Centre blir realisert i Trondheim, trolig med byggestart i 2022, vil havbruksnæringen få tilgang til et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på hav, og mulighetene som ligger i havrommet. Senteret skal bli det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi, og vil ligge på Tyholt i Trondheim. OSC vil bli svært viktig for verdiskapingen i havnæringene og for å videreutvikle kompetansen innen havnæringer.

Prestisjeprosjektet Ocean Space Centre vil ruve godt i landskapet på Tyholt i Trondheim. Dersom Stortinget sier ja til finansieringen vil det bli byggestart i 2022.

Prestisjeprosjektet Ocean Space Centre vil ruve godt i landskapet på Tyholt i Trondheim. Dersom Stortinget sier ja til finansieringen vil det bli byggestart i 2022.

Konstruksjonslaboratoriet er et laboratorium for mekanisk testing av konstruksjoner og konstruksjons-komponenter for å verifisere levetiden av konstruksjoner utsatt for bølger, strøm og vind. K-lab inneholder en rekke forskjellige testrigger, og dekker konstruksjonstekniske problemstillinger knyttet til både design, installasjon og operasjon av marine konstruksjoner.

Bærekraft brer om seg i bransjen

Bærekraftselementet er kommet sterkt i havbruk blant annet med tanke på etterbruk av plasten. Vi bidrar sammen med Hallingplast til å sikre trygg resirkulering av rør og granulater. Det er viktig at vi sammen med PE-produsenten vår er framoverlent når det gjelder nettopp bærekraft, og da handler det om kvalitet i alle ledd og aktivt forsknings- og utviklingsarbeid for å trekke fram nye og miljøvennlige produkter.

Det er fortsatt viktig at vi utvikler produktene våre. I tillegg til selve flyterørene benytter vi også ulike typer rør, alt fra håndlist-rør, bunnringsrør og fóringsrør.

Les også: Klar for det grønne skiftet også i rørbransjen

Antisttiske slanger fører fôret ut til fisken

Fóringsrør har blitt større og gjennomsiktige

PE-rør har gjennom mange år blitt benyttet som foringsrør i laksemerder. Ettersom mengden laks i merdene har økt, har også foringsrørene blitt større, og det har skjedd en betydelig produktutvikling, blant annet sammen med Sintef og Hallingplast. Tidligere ble det benyttet sorte rør. Nå benyttes naturelle, der fór-stopp kan lokaliseres fra utsiden av røret. Det har vært gjennomført en rekke tester med tanke på styrke, antistatisk oppførsel og kvaliteten på selve foringsrøret. Her har vi truffet godt ved at våre fôringsrør er de foretrukne rørene i markedet.

PE materialer er en dårlig elektrisk leder, noe som har gjort at fórtransporten har bygget opp elektriske ladninger i fórslangene. Dette har dette ført til nesten-ulykker der operatører har fått strøm i seg. Hallingplast har i samarbeid med Aqualine utviklet et antistatisk fóringsrør for næringen. Produktet er 100 prosent antistatisk, og vil derfor lede elektriske ladninger ut i sjøen uansett hvilken vei røret ligger, eller om det kappes.

Vi jobber med nye konsepter med stor innovasjonshøyde der PE-materialet fortsatt er hoveddelen. Vi jakter hele tiden på forbedringer og bærekraftige løsninger for en næring som er viktig for norsk eksportindustri.

PE-rør benyttes i betydelig grad også for landbaserte oppdrettsanlegg. Ved produksjon av smolt, eller andre typer landbaserte fiskeanlegg, benyttes det ofte store mengder PE rør. Ved inntak av vann, fisketransport eller utslipp har PE sin store fordel i glatt innside, enkel installasjon og helsveiste løsninger. Hallingplast har vært leverandør på flere av de største anleggene langs kysten gjennom samarbeidet med ScaleAQ.

Les også: Resirkulering av PE trykkrør og PE grunnavløpsrør

Ingen cowboyer i havbruk lenger

Havbruksnæringen har slitt med stempel som «cowboyer til havs». Dette er et stempel som er gått ut på dato. På lik linje med både oljebransjen og vannbransjen er det en bransje som bygger kompetanse hver eneste dag. Vi vet at kompetanse skal deles for å utvikles, og derfor er det viktig at vi også har møteplasser der vi kan snakke sammen og bidra til sterkere bransjer.

ScaleAQ arbeider etter tre enkle verdibegreper som i stor grad sammenfaller med måten Hallingplast drives på. For vår del skal disse begrepene legge føringer for hvordan vi ønsker å opptre internt og eksternt. Sammen gjennomsyrer de alt som gjøres og bidrar til å tydeliggjøre vår identitet og vårt mål som er å sikre en bærekraftig vekst i fremtidens akvakultur. Her handler det om å bygge tillit og tette relasjoner. Det kan sammenfattes i «Jeg stoler på at du stoler på meg».

For det andre handler det om å ta ansvar, både for eget arbeid og vårt kollektive ansvar for miljøet. Vi skal også tørre å være tydelige og handlekraftige, nysgjerrige, visjonære og nytenkende. En viktig verdi er at vi skal dele vår kunnskap for å gjøre en forskjell i havbruksnæringen.

New Call-to-action