Amfibie gravemaskin hos Leif Grimsrud AS avd Kystmiljø

Sarpsborg kommune bygger vannledning i ring rundt byen, nytt avløpsrenseanlegg og en ny tilførselsledning til renseanlegget. Skal sikre vannforsyning for fremtiden og stoppe skadelige utslipp til Oslofjorden. Kryssinger av Glomma med DN800 SESU-XL spiller en nøkkelrolle i kjempeinvesteringen.

Høsten 2023 ble 4 700 meter DN800 SESU-XL ferdig vektet PE-ledning sveiset og lagt på bunnen av Glomma. Den jobben gjorde Leif Grimsrud AS avdeling Kystmiljø for byggherre Sarpsborg kommune.

Undervannsledningen er en del av en hovedoverføringsledning fra Baterød vannverk til området øst for Glomma.

New Call-to-action

Eller mellom høydebassengene på Ravneberget og Sandbakken, for lesere som måtte være så lokalkjent.

sarpsborg-sesu-glomm-01

Amfibiegraveren fra  maskinentreprenør Leif Grimsrud AS avdeling Kystmiljø "vipper" ledningen av flåta før senking. (Alle foto: Jørn Søderholm) 

Nikolai Jensen trives på jobb for Grimsrud entreprenør, avdeling Kystmiljø. 

Nikolai Jensen trives på jobb for maskinentreprenør Leif Grimsrud  AS, avdeling Kystmiljø. 

Sett i et større bilde er ledningen en del av tre vann- og avløpsprosjekter i Sarpsborg:

 1. Ny vannforsyning til østsiden av Glomma, kalt "Nipa-ledningen".
 2. Tilførselsledning for spillvann fra østsiden til Alvim renseanlegg vest for Glomma.
 3. Nytt Alvim renseanlegg.

Vannforsyning for framtida

Hovedvannledningen var på sikt planlagt videreført mot Årum, med tanke på å kunne forsyne mot nabokommunen Fredrikstad i fremtiden. Dette er altså fortsatt på østsiden av Glomma.

Som et ledd i å oppnå ny utslippstillatelse fra Statsforvalteren kom det i mellomtiden opp et behov for oppgradering av dagens renseanlegg på Alvim.

Les også: Her legger de sin første undervannsledning uten lodd

Renseanlegget skal suppleres med et nytt biorensetrinn, som blant annet renser for nitrogen og fosfor. I forbindelse med oppgraderingen av renseanlegget legges en ny tilførselsledning for spillvann fra østsiden over Glomma til Alvim renseanlegg.

Det ga også en mulighet til å fullføre vannforsyningen i ring rundt Sarpsborg.

sarpsborg-sesu-glomm-04

En kilometer DN800 PE-ledning krever krefter og kunnskap i håndtering. 

Bildene i denne artikkelen er fra senkingen én delstrekning av en 4,7 kilometer lang undervannsledning som ble lagt i Glomma sensommeren og høsten 2023. Den går over i en 7-8 kilometer lang ledning på land, bygget konvensjonelt i grøft. Sammen utgjør de "Nipa-ledningen", den nye hovedvannledningen fra vest til øst.

Ledningen utføres i DN800, en voksen dimensjon som godt overgår kapasitetsbehovet i dag. Her har Sarpsborg kommune løftet blikket, sett framover og dimensjonert for fremtidige behov.

– Vi bygger en vannforsyning for framtida. De store dimensjonene blir ikke utnyttet fullt ut i første omgang. Senere videreføres den som en ringledning rundt Sarpsborg. I fremtiden kan den også forsyne Fredrikstad kommune via Movar-ledningen, sier prosjektleder Gunnar Fossen Larsen i Sarpsborg kommune.

Nipa blir ringledning

Videreføringen vil skje i flere trinn. Først med en 4,5 km landledning til Sandbakken høydebasseng. Deretter med en 5,6 km landledning som fullfører det som kalles Nipa-ledningen til Torsbekk.

Les også: Derfor tar undervannsledninger mer tid i byråkrati

Deretter – og det er her det nye avløpsanlegget kommer inn i bildet – videreføres den og etablerer en sammenhengende ringledning med vannforsyning rundt Sarpsborg.

– En ringledning i Sarpsborg vil gi en robust forsyningssikkerhet i hele kommunen. Som følge av en jevnt økende befolkning, næringsutvikling og samarbeid om levering av reservevann i regionen, vil det være behov for økt vannkapasitet i fremtiden. Etablering av ringledningen vil avlaste det eksisterende ledningsnettet, og samtidig styrke vannforsyningen både øst og vest for Glomma, sier Gunnar Fossen Larsen.

 

Senking av et 1 000 meter langt delstrekk av den totalt 4,6 kilometer lange undervannsledningen som i høst ble lagt i Glomma. Ledningen er en del av det større prosjektet Nipa-ledningen.

Senking av et 1 000 meter langt delstrekk av den totalt 4,7 kilometer lange undervannsledningen som i høst ble lagt i Glomma. Ledningen er en del av det større prosjektet Nipa-ledningen.

sarpsborg-sesu-glomm-10

Senking av et 1 000 meter langt delstrekk av den totalt 4,6 kilometer lange undervannsledningen som i høst ble lagt i Glomma. Ledningen er en del av det større prosjektet Nipa-ledningen.

Derfor valgte Sarpsborg kommune SESU-XL

Ledningene i Sarpsborg kommune skal krysse Glomma flere steder med vann- og avløpsledninger. Kommunen har for vannledningens del valgt å legge disse i ferdig vektet SESU-XL fra Hallingplast, i stedet for tradisjonell undervannsledning med utvendige lodd. Mye av årsaken til det befinner seg under vannflaten du ser på bildene i artikkelen. 

(Artikkelen fortsetter under videoen)

– Enkelte steder i traseen er det temmelig grunt. Så grunt at vi hadde vært nødt til å grave ganske dyp grøft for å oppfylle Statsforvalterens krav til leggedybde, sier Larsen.

Det er stilt krav om 1,2 meter fra topp ledning til midlere vannstand. Med lodd ville kravet vært 1,2 meter fra topp lodd. De grunneste stedene ville det blitt mye graving for å få plass. Kommunen sparer faktisk 1,7 kubikkmeter graving pr meter rør på enkelte strekninger ved å bruke SESU-XL.

De er tunge saker å håndtere på land, men mye mer letthåndterlige ved senkning.

SESU-XL-ledningen som nylig ble lagt på bunnen av Glomma er altså en del av den større Nipa-ledningen. Den er i sin tur er en del av den samlede gigantinvesteringen Sarpsborg nå gjør i vann og avløp, med nytt avløpsrenseanlegg og tilhørende transportsystem.

Alvim renseanlegg

Prosjektet «Alvim renseanlegg med transportanlegg» er delt i to delprosjekter, som omfatter totalt 17 utførelsesentrepriser. Noen av disse er under utførelse, og noen under prosjektering.

Norconsult står for all prosjektering i begge delprosjekter.

Delprosjekt 1: Utvide og oppgradere dagens renseanlegg til 2050 nivå. 

 • Nytt biologisk rensetrinn med rensing av fosfor og nitrogen
 • Membrananlegg (MBR anlegg)
 • Nødvendige ombygninger av dagens anlegg for omlegging til biologisk rensing.
 • Nytt administrasjonsbygg og garasjeanlegg.
 • Nytt gassanlegg, der biogass skal utnyttes til oppvarming, strøm osv.
 • Fosfor fra avløpsvannet omgjøres til struvitt, en ressurs som kan brukes som gjødsel.
 • Anlegget klargjøres for mulig fremtidig fjernvarmeanlegg.
 • Etablering av solcelleanlegg på tak

Delprosjekt 2: Fornye og oppgradere VA transportsystemene til og fra renseanlegget.

 • Ca 5,5 km med nye avløpsledninger
 • Dykkermagasin for transport av avløpsvann
 • Vannledning legges med i samme trasé
 • Oppgradering av 2 pumpestasjoner
 • 1 ny pumpestasjon
 • Mikrokraftverk på utløpsledning.
 • Saltvann fra Glomma til bruk i prosess ved Alvim renseanlegg

Spillvannsledningene til Alvim renseanlegg skal også krysse Glomma, i området ved Sandesund bro. Her legges det også den nevnte vannledningen. Den er et viktig skritt i retning ringledning rundt byen. 

Jevnt sig er en nøkkelfaktor når et delstrekk på 1 000 meter DN800 SESU-XL taues. Ludvig Lagerholt til rors.

Jevnt sig er en nøkkelfaktor når et delstrekk på 1 000 meter DN800 SESU-XL taues. Ludvig Lagerholt til rors.

Janis Strods kjører amfibiegraveren.

Janis Strods kjører amfibiegraveren.

Vannledning i samme trasé

– Når vi først gjør den jobben er det praktisk og naturlig at vi også tar med en vannledning i den samme traseen. Det gir kommunen en robust og fleksibel vannforsyning, sier Jon Anders Lied i Sarpsborg kommune. Han er kommunens prosjektleder på avløpsledningen fra øst til renseanlegget.

Renseanlegget og det tilhørende transportanlegget skal være ferdigstilt innen 1. januar 2027, mens vannforsyningen skal være ferdig før det. Investeringen er stor og kompleks, og har en total budsjettramme på 1,35 milliarder kroner på renseanlegget og tilhørende transportanlegg for avløp.

Nipa-ledningen med Brusemyr pumpestasjon (spillvann og vann), spillvanns- og vannledning mellom Kampenes og Ise var opprinnelig budsjettert til 200 millioner. Så kommer forlengelsen fra Skjebergveien mot Årum og videre til Sandesund på ca 80 millioner i tillegg for å fullføre ringledningen.

Deler av det er nå under utførelse, andre deler er under prosjektering.

På kartet ser vi Nipa-ledningen som er under utførelse (heltrukket strek), og den kommende forlengelsen til en ringledning (stiplet strek). Bildene i artikkelen er tatt i sundet markert med rød pil. (Illustrasjon: COWI, Sarpsborg kommune)

På kartet ser vi Nipa-ledningen som er under utførelse (heltrukket strek), og den kommende forlengelsen til en ringledning (stiplet strek). Bildene i artikkelen er tatt i sundet markert med rød pil. (Illustrasjon: COWI, Sarpsborg kommune)

Derfor er oppgradert renseanlegg viktig

Et oppgradert Alvim renseanlegg er viktig for kommunen. Dels for oppfylle forventede krav fra Miljødirektoratet om kutt i nitrogenutslipp til Oslofjorden, og dels for å møte forventede strengere krav til rensing i EUs kommende nye avløpsdirektiv som implementeres i den norske Forurensningsforskriften.

A propos: EUs nye avløpsdirektiv – og konsekvensene av det – blir ett av hovedtemaene på Hallingtreff i januar 2024. Mer om det her. 

Til sammen vil de tre prosjektene utgjøre en viktig forbedring av Sarpsborg kommunes forsyningssikkerhet på vann og avløp.

– Det er en utbygging vi på det tekniske området i Sarpsborg kommune er stolte over og som vi er glade for at politikerne har valgt å satse på. Dette er spennende utfordringer å jobbe med, sier prosjektlederne Gunnar Fossen Larsen og Jon Anders Lied.

Prosjektlederne Gunnar Fossen Larsen t.h. og Jon Anders Lied t.v, med avdelingsleder VVA/Utbygging Jan Aas i midten. Bildet er fra Nipa-ledningen ved Baterød vannverk. (Foto: Privat)

Prosjektlederne Gunnar Fossen Larsen t.h. og Jon Anders Lied t.v, med avdelingsleder VVA/Utbygging Jan Aas i midten. Bildet er fra Nipa-ledningen ved Baterød vannverk. (Foto: Privat)

De opplyser ellers at de gjerne tar imot henvendelser og besøk fra bransjefolk som ønsker å vite mer om prosjektet.