Hallingplast PE undervannsledning slepes inn i Bærumsbassenget utenfor Sandvika

Fornebu er i kraftig forandring og utbygging. Den gamle flyplassen bygges om til et av landets heteste boligområder. Nå bygger Bærum kommune seks kilometer hovedvannledning som skal forsyne Fornebu med rent vann. Drøyt fire kilometer undervannsledning i 710 mm PE SDR 7,4 får en nøkkelrolle.

Med mange planlagte nye boliger, må Bærum kommune sikre fremtidig behov for vann og styrke leveringssikkerheten til Fornebu.

Etter at Fornebu flyplass ble lagt ned på slutten av 90-tallet har området fått mye ny bebyggelse, og vannforsyningsbehovet til Fornebu og de nærliggende områdene ved Lysaker har økt betraktelig. 

Ny hovedvannledning til Fornebu

Derfor etablerer kommunen en ny hovedvannledning fra Bjørnegård/Hamang i Sandvika til Fornebu. Den blir viktig for å sikre fremtidig behov for vann og styrke leveringssikkerheten til Fornebu.

710 mm PE-ledning med betonglodd under slep

Dykkerteknikk AS er UE på leveranse av undervannsledningen. 

Etablering av ny overføringsledning blir gjort i flere delstrekninger, for å kunne koordinere prosjektet med arbeidene med E16, E18 og øvrig byutvikling i Sandvika.

Les også: Derfor tar undervannsledninger mer tid i byråkrati

Hovedmotivasjonen bak denne investeringen er den store utbyggingsaktiviteten som foregår og kommer til å fortsette på Fornebu.

Det bygges både næringsarealer og mye boliger. I dag har vi kun én forsyningslinje inn til Fornebu. Den nye ledningen vil gi oss en større sikkerhet i vannforsyningen til området. 

New Call-to-action

Prosjektet med den nye hovedvannledningen gjennomføres som en kombinasjon av åpne grøfter, boring og sjøledning.

Det er et svært spennende prosjekt som gir mye god utvikling og læring, blant annet som følge av mange ulike teknikker og metoder, store dimensjoner, mye undervannsledning og strenge hensyn til natur og miljø. 

rorslep-dykkerservice-sandvika-00701/9 av den lange undervannsledningen slepes inn mellom Ostøya og Brønnøya. 

rorslep-dykkerservice-sandvika-0088Slepet skal inn i sundet øverst t.h. Brønnøya t.v. og Ostøya t.h. Sandvika øverst t.v.

Grøft, undervannsledning og NoDig

For prosjektet vannledning til Fornebu er materialet PE valgt i meste parten av traseen. Kombinasjonen av grøfter i kurve, boringer og undervannsledning gjør at vi har vurdert PE til å være det beste materialet. Rørenes fleksibilitet gir oss en stor fordel når vi skal igjennom disse områdene.

Foreløpig er det prosjektert tre boringer:

  1. Under Sandvikselva på ca 120 m. Utført utført i 2019, i forbindelse med arbeidene på E16 ved Hamang.
  2. Sandvika under bl. Byscenen i Sandvika på ca 180.
  3. Fra landtaket på Kjørbo og ut i sjø på ca 230 m.

På videoen over får vi være med Evgeny Khanin og kollegaer i Dykkerteknikk på slep og fortøyning av nær 500 meter ferdig vektet PE-ledning. Den er én av ni deler som skal utgjøre den store undervannsledningen. 

Bærum kommune har tradisjonelt lagt vannledninger i duktile rør. Ved høyt trykk og store dimensjoner har det vært naturlig for prosjektet å videreføre duktilt på de strekkene der det har vært egnet.

Landtak til undervansledning, Storodden på FornebuLandtaket på Storodden på Fornebu. rorslep-dykkerservice-sandvika-5269De ni ledningsdelene lagres ved Høvikstranda, et godt taukast fra landtaket. 

rorslep-dykkerservice-sandvika-5288Ledningsdelene fortøyes godt til hverandre og til moringer på fjordbunnen. 

Undervannsledning

Det er mye undervannsledning i prosjektet. Det har vi ikke så mye av ellers i kommunen. Her er det nær 4,5 kilometer undervannsledning i sjø.

New Call-to-action

Vi ønsker å hente vann fra høytrykksledning på Hamang. Da må vi gjennom Sandvika og ut i sjøen. Ledningen går fra Sandvika, runder Kalvøya og går gjennom Bærumsbassenget til et landtak på Storøya. Der går ledningen på land inn mot Forneburingen.

Hovedvannledning Sandvika-FornebuBærumsbassenget. Sandvika t.v., Fornebu i enden av streken. Oslo i bakgrunnen øverst.

PE-rørenes fleksibilitet er en fordel i flere aspekter ved prosjektet. Ikke minst der ledningen går i en tydelig markert sving utenfor Kalvøya. 

Hensyn til natur og miljø

Ledningen går gjennom områder med enten mye bebyggelse eller mye natur. Hensynet til naturmangfoldet har vært sterkt vektlagt.

Vi hadde for eksempel tidlig en plan om å gå i Sandvikselva med ledningen fra Hamang og ut i sjøen. Men geologiske utfordringer og hensyn til naturmangfold gjorde at vi måtte gå i land tidligere. 

Ute på Fornebu har vi ikke ønsket å arbeide i badesesongen. Derfor har arbeidene fra Forneburingen til Storøya blitt delt i to etapper. Første del ble utført våren 2021. I slutten av august 2022 startet vi opp andre etappe, med undervannsledningen og landtaket på Storøya.

Slep av rør. PE undervannsledning lagres ved HøvikstrandaLengde nummer 5 av 9 er framme på lagerplassen, i påvente av sammenkobling og senking. Bildene av rørslepet er tatt den siste søndagen i september 2022. 

Fremdrift

Da blir tidligere oppgravd område brukt som anleggsvei. Overflatearbeider gjøres ferdig etter at begge etappene er ferdigstilt. Overflatearbeider vil si blant annet såing av gress, planting av trær, asfaltering og legge turveien igjen. Dette utsettes fordi etappe 2 skal benytte dette som anleggsvei. 

Fremdriften er planlagt med sikte på å sette vann på ledningen i mars 2023. Det blir da en midlertidig tilknytning til en lavtrykks vannforsyning i Sandvika. Permanent tilknytning til høytrykk på Hamang kommer senere. 

Nødvendig vannforsyning

Den oppdelingen vil gi oss en nødvendig leveringssikkerhet til Fornebu i den mest kritiske fasen i E18 prosjektet, og gir oss noe bedre tid til å komme gjennom Sandvika til Hamang. Det vil ta lengre tid, og må samordnes med byutvikling i Sandvika. Denne fasen ønsker vi naturligvis å få på plass så fort som mulig, men det er ikke spesifikt tidfestet. 

Bærum kommune, Sandvika og Fornebu ligger i et område med høy aktivitet og mye utbygging på "alle fronter". Lokal byutvikling og E16-utbyggingen har lagt føringer på planlegging av vannledningen. Veiprosjektet E18 vest for Oslo er et annet storprosjekt vi har måttet ta hensyn til. Arbeidene der er godt i gang, og rykker raskt vestover fra Oslo.

Nær VA infrastruktur

Denne utbyggingen vil være veldig nær deler av vår infrastruktur. Ved å få den nye vannforsyningen på plass nå i løpet av vinteren vil vi være tryggere når E18 begynner å sprenge nær dagens hoved forsyning til Fornebu. Derfor har det vært viktig at vi blir ferdig med ledningen før disse arbeidene starter. 

Bas Evgeny Khanin i Dykkerteknikk AS. Bas Evgeny Khanin i Dykkerteknikk AS. 

Undervannsledningen vil bli sveiset til større lengder og påmontert lodd i Tofte på Hurum. Derfra blir/ble den i lengder på ca 500 meter tauet inn Oslofjorden til Bærumsbassenget, hvor den igjen vil bli sveiset til en sammenhengende ledning og lagt på plass.

HAB Construction AS er hovedentreprenør på prosjektet, mens Dykkerteknikk AS er underentreprenør på undervannsledningen.