Ett felles materiale på alle rør og rørdeler er viktig, mener prosjektleder Øystein Rapp og fagansvarlig Hilde Nystog Aas i Sweco

Når byggherren er positiv og setter av tid til at rådgiverne kommer tidlig med i prosessen og er med på byggemøter med entreprenørene, så vil resultatet bli det aller beste.

Alle som ferdes på E-6 mellom Oslo og Gardermoen kan følge framdriften av arbeidet med å sikre gjensidig reservannforsyning mellom Nedre Romerike Vannverk (NRV) og Ullensaker kommune. Traseen går vest for E6 på hele strekningen fra Frogner til Kløfta. Reservevannløsningen sluttføres med stor sannsynlighet i oktober 2020, og kan settes i ordinær drift etter en kort prøveperiode.

Vil gjerne være med fra A til Å

Som rådgivere er vi opptatt av å følge et prosjekt «hele veien». Det har vært tilfelle i dette prosjektet. Vi i Sweco har fulgt det 9.5 kilometer lange prosjektet fra Frogner til Nord-Kløfta gjennom flere år. De første løse planene om en reservevannløsning ble lansert som et skisseprosjekt i regi av NRV i 2009, men først i 2016 ble Sweco engasjert i forprosjektet til det som skulle bli en gjensidig reservevannforsyning mellom NRV og Ullensaker kommune. Det første anbudet ble lagt ut våren 2017, og i mai 2018 det ble foretatt boring under elva Leira, der Olimb Anlegg var utførende entreprenør.

Prosjektet har bestått av totalt fem rørentrepriser med ulike NoDig metoder over 11 ulike strekk på tilsammen drøye to kilometer, mens resten av traseen utføres med konvensjonell graving.

Kryssing under Gardermobanen, kryssing av raviner, E6 og fylkesveier satte ekstra store krav til entreprenørenes kompetanse. Det samme kan sies om boring under næringsparken på Kløfta. Utførende entreprenører har vært Martinsen og Duvholt med Steg Entreprenør som UE på NoDig-prosjektene i tillegg til NRA/NRV sin egen anleggsavdeling og entreprenørselskapet Consto AS.

Les også: https://blogg.hallingplast.no/rapport-fra-groeftekanten-langs-e-6

Fra venstre: Kristian Mjønli, Stian Halvorsrud og Leif Håkon Strøm fra anleggsavdelingen til NRA/NRV i aksjonFra venstre: Kristian Mjønli, Stian Halvorsrud og Leif Håkon Strøm
fra anleggsavdelingen til NRA/NRV i aksjon.

280 liter vann i sekundet

I den gjensidige reservannforsyningen skal det leveres 280 liter pr sekund gjennom en 710 mm PE-ledning på store deler av strekket. Trykkforholdene varierer, og under Leira kan trykket komme over 16 bar. Dermed måtte det legges en spesialledning, en 800 mm PE SDR 8,5. Jo lenger nord ledningen strekker seg, avtar trykket gradvis, og dermed benyttes PE SDR-11 og PE SDR 13,6 ledninger på øvrige deler av strekket.

Ullensaker kommune skal etter hvert legge ned avløpsrenseanlegget på Kløfta, og dermed etableres det også en PE 560 overføringsledning som skal forlenges til hovedrenseanlegget på Gardermoen. Det medførte dobbelt sett med boringer på flere av traseene.

NoDig og konvensjonell graving

For oss som rådgivere er det mange utfordringer som skal kartlegges og løses. Det gjelder både gravestrekningene og hvilke NoDig metoder som egner seg best på de ulike strekkene. Bygging av en stor kum i tidligere Sørum kommune og en trykkøkningsstasjon i sørenden av ledningsstrekket er også en del av totalprosjekteringen.

Dialogen med de ulike partene som er involvert er en viktig del av prosjektet. Statens veivesen, BaneNor, Ullensaker kommune og NRV/NRA har alle sine ønsker og krav som skal oppfylles. Grunneierne skal det også tas hensyn til.

En 710mm VL SDR 13,6 og 560 PSP SDR13,6  ferdig installert i bakken etter styrt boring. Det ble trukket 3x50 mm SDR9 trekkerør sammen med 560 PSP. En 710mm VL SDR 13,6 og 560 PSP SDR13,6  ferdig installert i bakken etter styrt boring. Det ble trukket 3x50 mm SDR9 trekkerør sammen med 560 PSP. 

PE er førstevalget for bærekraft

I dette prosjektet er det PE-ledninger på hele strekket, og det er flere grunner til at valget falt på nettopp PE-materialet. Med totalt 11 boringer er PE vårt førstevalg på grunn av strekkfasthet og fleksibilitet i rørmaterialet. Det ble valgt PE også på strekkene med konvensjonell graving fordi da kunne ledningene etableres i stedlige masser. Her er det gode masser for tilbakeføring rundt og over rørene. Med bruk av duktile rør måtte stedlige masser først ha blitt fjernet og deretter omfyllingsmasser tilført.

Bærekrafts-aspektet er viktig for oss som rådgivere, og PE-ledninger er rett og slett godt egnet for dette prosjektet. Reservevannsledningen etableres i landbruksområder og bøndene er ikke spesielt interessert i omfyllingsmasser med pukk på sine jorder av dreneringshensyn. PE-ledningene etableres i snitt på 2,5 meters dybde, og etter tilbakeføring av stedlige masser kan bøndene gjenoppta sin dyrking.

Vi mener det i prosjekter av denne typen alltid er viktig å holde seg til ett og samme materiale, og samme leverandør.

Les også: Hva er levetiden på et PE trykkrør?

PE på hele strekningen

Dersom man skulle valgt en kombinasjon av PE og duktile rør måtte man utvidet med forankringsklosser og en rekke ulike typer rørdeler som hadde komplisert hele prosjektet. Èn helsveiset ledning minimerer faren for lekkasjer og ledningsbrudd. I tilknytning til de store kummene er det blant annet en av vinkling på om lag 45 grader. Med PE er det ikke behov for ekstra forankring. PE egner seg spesielt godt i ravineområder, slik vi ser det. Når det nå også er kommet T-rør i PE som er maskinert ut fra èn blokk, betyr det at vi kan benytte samme materiale også her.

I dette prosjektet var det beskrevet PE-rør, og dermed er det ikke regnet på alternative rørleveranser. For å få fram alternative løsninger kunne det vært gjennomført en materialkonkurranse. I Hurdalsjøprosjektet ble flere rørmaterialer vurdert. Også der landet man på PE, blant annet fordi stedlige masser kunne benyttes.

Hovedledningen inn mot ny avgreningskum, parallelt ligger 2 stk 315 mm PE vannledninger, samt trekkerør for fiber. Hovedledningen inn mot ny avgreningskum, parallelt ligger 2 stk 315 mm PE vannledninger, samt trekkerør for fiber. 

Godt samarbeid med rørleverandører

Vi har lyst å berømme de ulike produsentene av PE-rør for viljen til å dele kompetanse med oss rådgivere.

I dette tilfellet var det Hallingplast som sto for leveransene i hele prosjektet. Vi har alltid fått svar på våre spørsmål, og de er alltid «på ballen» når vi kommer med våre henvendelser. Hallingplast har framstått som en god diskusjonspartner for å finne de beste løsningene. Et eksempel er leveransen av et PE 800 SDR 8,5, som jo virkelig må betegnes som et spesialrør.

En åpen og god dialog mellom rådgivere og produsenter er viktig med tanke på innovative løsninger. Vi er jo på fornavn med kontaktpersonene hos de ulike leverandørene, og i dette ligger det en form for gjensidig tillit og respekt.

Les også: Vannbransjen inn i et nytt ti-år

God dialog med byggherrene

Vi vil også berømme NRV og Ullensaker kommune i tillegg til de totalt fem entreprenørene, for den gode dialogen fra skisseprosjektet i 2009 og gjennom hele byggeperioden. Det er utviklende å jobbe sammen med byggherrer og entreprenører som har sterke og kvalifiserte meninger. I store og utfordrende prosjekter er det alltid en fordel at byggherre har god bestillerkompetanse, og det har vært tilfelle i dette prosjektet. Det er viktig for oss å følge prosjektene når de gjennomføres ute i det praktiske liv, men dette avhenger selvsagt av en positiv innstilling fra byggherre. Dette handler om både tid og penger for byggherren. Vi mener uansett at det er viktig at vi som prosjekterer også kan følge prosjektet blant annet gjennom byggemøter. Rådgiverselskapene kan selv også bli flinkere til å ta med nye medarbeidere for å sikre kompetanseoverføring.

Et godt samarbeid er uansett nøkkelen til suksess. Rådgivereselskaper har krav til inntjening, men alle seriøse selskaper setter av tid enten til konferanser eller å være ute på prosjekter der jobbene blir utført. Vi er ofte presset på tid, og mange rådgivere er entusiaster som jobber mye. Vi er kanskje for få erfarne rådgivere i de ulike selskapene, og da blir det noe ekstra belastning på oss som har lang fartstid, men vi trives i jobben og ute på anleggene.

New call-to-action