Dette er viktig nå du prosjekterer inntaksledninger og overføringsledninger

Vår samfunnsstruktur er avhengig av å føre ferskt drikkevann trygt frem over store avstander og ofte komplisert terreng. Mye av rørfremføringene skjer på åpent vann eller gjennom trange og strie elver og på bunnen av gjørmete tjern. I denne artikkelen får du lese mer om montering av inntaksledninger for drikkevann, trykkbelastning, rengjøring og utfordringer med strøm og bølger.

Dermed handler det ikke bare om ønsket trykklasse, men også SDR-verdi i forhold til rørets ringstivhet. Ringstivhet er avgjørende for rørets evne til å motstå knekking/buckling. SDR-verdien kommer fram ved å dividere utvendig diameter med godstykkelsen. Utsettes røret for store strøm- og/eller bølgekrefter må det også regnes på rørets evne til å tåle disse. 

Selve senkeprosedyren for sjøledninger og beskrivelse av hva som bør inngå i prosedyren kan du lese om i dette innlegget. Ved senkning av vannledninger benytter du deg av PE-rørets unike fleksibilitet. Inntaksledninger belastes oftest med 20-30 prosent.

Unngå bunnslammet med riktig prosedyre

Ytterste punkt på inntaksledningen bør heves fra bunnen for å unngå bunnslam i ledningen. Høyde over bunnen avhenger av bunnforholdene. Ledningen legges på en bukk eller det monteres et endehjul. Svevende inntak med oppdriftslegeme benyttes der er mulighet for at bukk eller hjul vil synke ned i bunnen.  

Inntaksledninger anbefales det å la vannet renne gjennom røret ved gravitasjon og inn i en pumpesump. Det anbefales ikke å koble pumpe direkte på inntaksledningen, om røret går tett, kan pumpen skape undertrykk og rørledningen kan i ytterste konsekvens kollapse.

For mange inntaksledninger er det nødvendig å ha en grovsil på enden for å hindre at større elementer kommer inn i ledningen. Inntakssiler lages ofte av PE-rør som bores med et antall hull på normalt 20-50 mm (Areal lik 3,5 x rørets lysåpning). Ved inntaksledninger som skal ned på store dyp bør det også vurderes om disse skal ha åpne ende og etablere grov sil i en inntaks kum på land.

Se video: Slik sveiser du ferdig vektet synkerør

Rengjøring av inntaksledninger

Inntaksledninger har normalt behov for å bli rengjort innvendig med visse mellomrom. Hyppigheten her avhenger av blant annet om det er i sjø eller ferskvann, inntaksdyp, vannkvalitet og andre momenter. Rengjøring skjer ofte fra land ved bruk av renseplugg som drives med vanntrykk. Muligheter for pluggkjøring bør etableres ved bygging av anlegget.  

For inntaksledninger kan man bruke dykker/ROV for å hente ut pluggen i enden av røret og rengjøring av sil, der hvor inntaksdyp og lokale forhold tillater dette. Der hvor inntaksdybde er så stor at det ikke er mulig å bruke dykker og hvor ROV operasjon blir komplisert, anbefales det å lage en inntaks sil som tillater at pluggen kommer ut av seg selv og flyter opp til overflaten.  

Ulike typer begroing i vann kan gjøre det vanskelig å få det til å fungere slik at pluggen kan komme ut ved rengjøring av ledningen, spesielt gjelder dette ved inntak av sjøvann til kjøling etc. I disse tilfellene bør man legge til rette for en hyppigere rutine for rengjøring enn det man må i ferskvann.

Her bør det også vurderes og ikke ha grovsilen på enden av røret, men etablere en grovsil i inntakskummen, ved for eksempel å ha to kammer i kummen med en vertikal sil eller rist mellom kamrene. Det monteres normalt ikke betonglodd på den delen av inntaks- ledningen som heves opp i fra bunnen.   

Les også: Bransjedirektører i felles løft for vann og avløp

Overføringsledning  

I mange tilfeller må en vannledning krysse elver, fjorder eller vann. Da er det vanlig å bruke en overføringsledning. Denne har noen andre spesifikasjoner for belastning. Normalt er disse ledningene tilkoblet kummer ved hvert landtak. Overføringsledninger for vann belastes normalt for en luftfyllingsgrad på 20-50 prosent, men andre krefter som virker på ledningen må tas hensyn til.   

Overføringsledninger for spillvann belastes i regelen for 50 – 70 prosent luftfylling, men i noen sammenhenger mer. I hytteområder for eksempel, hvor bruken er sesongpreget må det hensyn tas at det kan oppstå gassdannelser i perioder uten drift, som dermed gir større oppdrift.

Etter at Hallingplast lanserte sine ferdigbelastede «synkerør» - SESU-pipe, er det blitt et førstevalg for mange, spesielt for dimensjoner 32mm- 90mm i kveillengder eller på trommel. I større dimensjoner opp til 315mm leveres røret i rette lengder inntil 20 meter som gjør en monteringsjobb trygg og rask. Les mer om SESU-pipe her

Gratis e-bok: Trykkrørsystem av polyetylen (PE) Last ned nå ›