Her bygges Vannsenteret - Nasjonalt senter for vanninfrastruktur

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur – Vannsenteret blant venner – er under bygging. Her gir daglig leder Sjur Tveite en oppdatering om hva som skjer, når det åpner og hva som står på menyen etter åpning. 

Endelig! 

Etter mange års diskusjoner, planlegging og prosesser med finansiering og spesifisering av innhold er Vannsenteret under bygging. Nasjonalt senter for vanninfrastruktur, som er dets fulle navn. Vi kaller det bare Vannsenteret i dagligtale, og det vil nok være den vanligste omtaleformen på anlegget. 

Vannsenteret blir et kompetansesenter for vannbransjen. Vi bygger et trenings- og testfelt tilrettelagt for kunnskapsutvikling og -formidling innen vann, avløp og overvann, med spesiell fokus på transportsystemer og ledningsteknologi.

New Call-to-action

Det skal bidra til å øke kompetansen for alle som arbeider i vannbransjen, og være en pådriver for samarbeid, verdiskapning og det grønne skiftet. Vannsenteret skal også være en bidragsyter til rekruttering i bransjen.

Gode løsninger i overvann, vann og avløp

Alle med interesse for overvann, vann og avløp skal finne kunnskap her, og vi skal være et sted der det ligger til rette for utveksling av erfaringer og utvikling av gode løsninger. 

Les også: Stor undervannsledning skal forsyne "nye" Fornebu med vann

Etterslepet på vedlikehold og drift innen vann og avløp er stort. I årene framover skal flere hundre milliarder brukes på vedlikehold og opprusting av infrastruktur for vann, avløp og overvann, der en vesentlig del er knyttet til transportsystemene. På Vannsenteret får vi et sted der alle gode krefter kan møtes for å finne gode løsninger.

dronefoto Vannsenteret

Vannsenteret ligger i et hjørne av NMBU i Ås. Dette er byggetrinn 1, med plass til å utvide. (Foto: Jørn Søderholm) 

vannsenter-plan

Første byggetrinn består av et trenings- og testfelt. Det består av tre hovedelementer:  

  • Et ledningsnett til å trene på lekkasjesøk, pluggkjøring og andre typiske driftsoppgaver. Dette blir kjernen i anlegget, og bygges med kjøresterke flater som tåler maskiner og tunge biler.  
  • En modul for graveoppgaver, med blant annet grøftekasse.  
  • En NoDig-del, for å vise fram og teste NoDig-løsninger.  
Det hele bygges med kjøresterke flater som tåler maskiner og tunge biler. 

Blågods, PE, duktilt og PVC

Konstruksjonen vi ser på bildet  under står sentralt i det kommende, relativt komplekse ledningsnettet i treningsfeltet. Det har ikke de lengste strekkene, men er utført pedagogisk med et bredt utvalg koblinger og VA-tekniske utfordringer.

vannsenter-kulvert-drone

firkantkum-kulvert

Kulvert på Vannsenteret

Under bakken har vi bygget en 20 kvadratmeter stor og 2,6 meter dyp firkantkum, som går over i en tilstøtende 12 meter lang Ø3000 stor plastkulvert. Kummen blir installert med sentrale typer blågods. 

Les også: Derfor tester vi rør-i-rør til stikkledninger

Fra kummen går det vannledninger i både duktilt støpejern og PE samt en drensledning i PVC ut i testfeltet. Rørene går først gjennom kulverten, der de ligger lett tilgjengelig i konsoller. I kulverten skal det også installeres andre typer infrastruktur. Deriblant et eget visningsrom for ledningsnett, fiber og annet. Kulverten danner en viktig forlengelse av kummen og undervisningsrommet i etasjen over.

Undervisningsrom med utsikt til VA i kjelleren

Et driftsbygg oppføres i løpet av sommeren og høsten, med undervisningsrommet direkte oppå firkantkummen. Rommet får store deler av gulvet i glass, som gjør det mulig å se hele installasjonen i kummen. Det gir undervisningsanlegget en "x-faktor" vi er godt fornøyd med, og mulighet til å oppleve VA-infrastruktur på helt andre måter enn man kan ute i et operativt anlegg. Jeg er veldig spent på å se hvordan brukerne vil ta det imot.

Gulv klart til støping på Vannsenteret

Gulvet ble støpt fredag 9. juni. I de tre rammene t.v. på sålen blir det installert vinduer med sikt til kummen under. (Foto: Vannsenteret)

Senteret skal være et sted for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling på mange plan.

  • Læring
  • Erfaringsutveksling
  • Teknologiutvikling

Åpner i høst

Vannsenteret åpner etter planen i oktober, slik det ser ut nå. Det er mye arbeid som gjenstår, men vi er bra i rute. Vi er i gang med utvikling av innhold som skal tilbys på Vannsenteret, både på kort og lengre sikt. 

I startfasen blir det fokusert på noen utvalgte områder. 

1. Rørinspeksjon.  Vi samarbeider tett med RIN Norge – Rørinspeksjon Norge. De har en portefølje av kurs som vi kommer til å sette opp her fra starten. Dette er kurs i blant annet rørinspeksjon, trykkprøving og lekkasjesøk. 

2. Vi inviterer ulike aktører i bransjen hit for å jobbe med ulike utfordringer, demonstrasjoner, teknologiutvikling og testing under kontrollerte forhold.

3. Norsk Vanns driftsoperatørkurs for VA transportsystemer. Der skal vi kjøre den praktiske delen av kurset på Vannsenteret.

Ti år på tegnebordet

Det har vært en lang ferd fra de første ideene kom på bordet til vi nå er i ferd med å bygge Vannsenteret. Av det jeg vet fant den første kontakten om dette mellom RIN Norge og daværende UMB (nå NMBU) fant sted i 2008. 

Det har helt sikkert blitt drøftet, luftet og ønsket i miljøet også før det. 

I 2014 ble det litt mer konkret, i form av en workshop i forbindelse med Norsk Vanns årskonferanse det året. Deretter fulgte et forprosjekt og et hovedprosjekt i regi av Norsk Vann 2015-16. 

I 2017 ble det bevilget penger til den første etableringen av senteret, som samtidig fikk lokalisering på tomten på Ås der det nå er under oppføring.

Dugnad i læring om VA

Det er et komplekst prosjekt. Mange interessenter er involvert, med mange ulike typer ønsker og behov. Med så store spenn i interesser er det helt naturlig at ting tar tid. Samtidig har hele denne prosessen vist hvor mange flotte, engasjerte mennesker i denne bransjen som heier på etablering av senteret. 

Sjur Tveite - Ove Emil Aker
Daglig leder Sjur Tveite t.v., sammen med kurs- og opplæringsansvarlig Ove Emil Aker på Vannsenteret. (Foto: Jørn Søderholm) 

vannsenter-fasade

Kontor- og undervisningsbygget som reises i løpet av sommeren og høsten. 

En rekke aktører har vært helt avgjørende for realisering av anlegget. Det er et godt, gammeldags dugnadsprosjekt der alle involverte har tatt i et tak. Uansett hvor man er i verdikjeden. 

Finansiering. Her har både staten, kommuner og private bidratt

Anleggsfasen. Kommuner stiller med folk og ressurser. Spesielt Oslo VAV, og nærkommunene Ås, Vestby, Nordre Follo, Frogn og Nesodden har stilt med folk og ressurser. 

Produkter, rør, systemer og utstyr. Produsenter og leverandører har stilt med sine innsatsfaktorer. Alt av kummer, ledningsnett, ventiler osv kommer vederlagsfritt fra leverandører tett på prosjektet.

Innebygde feil og lekkasjer

Vannsenteret handler om kunnskap. Solid kunnskap er avgjørende også i prosjektering og bygging av senteret. Her har bransjebidragene vært uvurderlige. 

New Call-to-action

Det er mye koordinering som skal gjøres, og VA-installasjoner skal bygges slik at de også kan brukes ved undervisning. Samtidig må det bygges på måter avviker fra vanlig VA-byggeskikk. 

Her bygges det for eksempel inn feil i anlegget, i form av lekkasjepunkter vi kan kontrollere. Disse skal blant annet gjøre det mulig å gjennomføre undervisning i lekkasjelytting. 

På testfeltet har vi fått en uventet ekstra "bonus", i form av en stor fjernvarmeledning som går i bakken tett på anlegget. Den er ikke en del av Vannsenterets anlegg, men gir likevel den pedagogiske fordelen i kunne lære lekkasjesøk med støyen fra en fjernvarmeledning like i nærheten.

Les også: Slik så planene for Vannsenteret ut i januar 2022. Se forskjellene

Viktig engasjement

Med mye folk som skal inn og ut, leveranser av utstyr og omfattende installasjoner er det noen utfordrende øvelser i logistikk og anleggsledelse som gjennomføres i løpet av dette året med etablering av anlegget.

Engasjementet fra de involverte er imponerende. Uten det hadde det ikke blitt note av Vannsenteret. At så mange viser et så stort engasjement for Vannsenteret er moro, rent ut rørende og veldig motiverende for oss som jobber med det til daglig. 

Jeg vil gjerne si takk til alle som har stilt opp så langt, og håper vi sees på Vannsenteret når vi har kommet i drift.

Denne artikkelen er en kommentar. Holdninger og meninger i artikkelen er  forfatterens egne og deles ikke nødvendigvis av utgiver Hallingplast AS.

 

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›