Fjerner lekkasjer med rør-i-rør

Private stikkledninger fra kommunens hovedvannledning og inn til private eiendommer er hovedårsaken til at vannet lekker ut i grunnen over hele Asker kommune. Halvparten av all vannlekkasje i store norske kommuner skjer fra private stikkledninger og det er et problem. 

Asker kommune har jobbet målrettet og systematisk i flere år for å utbedre og forhindre lekkasjer på de kommunale vannledningene i kommunen. Til tross for at lekkasjene på kommunale vannledninger er vesentlig redusert, er det fortsatt et stort vannsvinn av rent drikkevann.  Mye av dette vannsvinnet skyldes altså lekkasjer på private stikkledninger. Med tilkobling av stikkledningene i kummer og ved bruk av rør i rør-system håper vi å redusere svinnet ytterligere. 

Asker kommune presenterer en av sine nye vannkummer med 4 stikkledninger

Så fint kan det bli når Asker kommune presenterer en av sine nye vannkummer med 4 stikkledninger ferdig tilknyttet.  

Jeg mener Asker kommune er en innovativ kommune som ønsker å prøve ut nye løsninger, og vi deler våre erfaringer med andre kommuner.  Vi har et hovedvannledningsnett med generelt god kvalitet. 

VA-ingeniør Einar Hoset mener rør i rør er et godt alternativAsker kommune undersøker fordelene ved å bruke rør i rør også for utvendige vannledninger. Det er behov for fornyelse av eksisterende stikkledningsnett i kommunen, og VA-ingeniør Einar Hoset mener rør i rør er et godt alternativ.  

Vi arbeider aktivt med å redusere lekkasjer både gjennom fornying av ledningsnettet, ved å senke trykket og gjennom intensivert lekkasjesøking. En av de store utfordringene er imidlertid lekkasje på private vannledninger, dvs. vannledningen mellom hovedledning og husvegg. For huseierne er det vanskelig å oppdage at den faktisk lekker, da vannmåleren som regel er montert  innomhus. Lekkasjene er i de fleste tilfeller i forbindelse med anboringer, stoppekraner eller koblinger.  Dette oppfattes som svake punkter på ledningsnettet.   

Stikkledninger av eldre årgang 

Store deler av de private stikkledningene for vann i Asker kommune er av gammel dato. Her er det både galvaniserte rør og kobberrør i tillegg til stikkledninger i PE. Spesielt de galvaniserte rørene er i dårlig forfatning, og lekkasjer oppstår enten ved anboringene, stoppekranene eller i skjøter. Ved å legge ny vannledning i varerør, er vi overbevist om at lekkasjeprosenten vil reduseres. Vi er imidlertid også avhengig av at huseier selv rehabiliterer helt inn til husvegg for å eliminere lekkasjene helt, og få et anlegg som skal leve i 100 år uten lekkasjer.  Godt over halvparten av vannlekkasjene i flere store norske kommuner kommer fra det private stikkledningsnettet, der de fleste lekkasjene er tilknyttet anboringspunkt og stoppekran på tomtegrensene.   

Les mer på vår fagside om PE-rør: PE-rør - det fleksible og sterke valget

Skal fjerne svakhetene i stikkledningsnettet

Asker kommune har som mål å fjerne disse svakhetene, og har lagt en strategi om at nye tilkoblinger og montering av stoppekran skal skje i kummer. På den måten fjernes direkte anboringer på hovedledningen. Vi ser også at stoppekraner ute i terrenget har liten funksjon.  Mange lekker som en sil. De gror igjen og det betyr at de kanskje kan stenges, men ikke åpnes igjen. Andre kraner blir fylt igjen eller asfalt over. Vi har nok av historier hvor stoppekraner har «blitt borte».  Private vannledninger i veigrunn som går fra kum til eiendomsgrense skal ha varerør slik at de skal være mulig å rehabilitere i fremtiden uten å grave i veien. Med et rør i rør-system vil behovet for oppgraving bli langt mindre. Stoppekranene vil bli flyttet ut fra den enkelte eiendom til en samlekum og tilkoblingspunktet for vann blir også etablert i kum. Vi får dermed en synlig del som lett kan inspiseres året rundt. Vannledningene kan både trekkes inn og ut gjennom disse kummene.   

DN 1000 vannkum i betongAsker kommune tillater maks fire stikkledninger til kommunal vannkum – DN 1000 vannkum i betong. 

Samlekummer for flere husstander 

Ved få husstander tillater vi tilkobling i kommunens vannverkskummer. Ved flere tilkoblinger til samme punkt, etableres egne tilkoblingskummer eller samlekummer. Disse kan etableres for flere husstander innenfor en radius på om lag 100 meter.  I rehabiliteringsprosjekter med full oppgraving, vil kommunen ta alle kostnader ved etablering av de nye kummene og etablering av rør ut av vei og fram til eiendomsgrensene. Den enkelte beboer vil fortsatt ha det juridiske og økonomiske ansvaret for egen stikkledning både når det gjelder vann og avløp.  

Asker kommune har diskutert om kommunen skal følge Stavanger ved å overta private stikkledninger inn til tomegrensen, men har så langt landet på at vi skal fortsette med dagens modell, der den enkelte huseier har ansvar for stikkledning fra og med tilkoblingspunkt på hovedledning.  Det nye rør i rør systemet kan vi selge inn som et gode overfor utbyggere. Vi mener kostnadene med å legge rør i rør absolutt kan forsvares sett ut fra et levetidsaspekt. At stikkledninger senere kan byttes ut uten noen form for graving er en stor gevinst både miljømessig og ikke minst økonomisk da huseier slipper å grave i veigrunn. Huseier vil dessuten ha betydelig bedre oversikt over- og tilgang til utvendig stoppekran.   

Les også: Bransjedirektører i feles løft for vann og avløp

Kummer i betong og plast 

Asker kommune har benyttet seg av ulike typer kummer, både betong og plast.  Vi tillater tilkobling av opptil fire stikkledninger i kommunal vannkum. Dersom det er mer enn fire stikkledninger skal det benyttes egne stikkledningskummer.  Vi har testet ut to ulike typer plastkummer som er produsert nettopp til dette formålet. 

Plastkummer med PE-plateAsker kommune har lagt inn en PE-plate over fordelingsstokkene for å beskytte armaturen i kummene. Ved å benytte PE-materiale også på denne platen kunne den sveises fast i kummen, og dermed være meget stabil. Dette er ØPD sin kum. 

Dette er kummer hvor vi kan gjøre lokale tilpasninger i samarbeid med produsentene. Så langt har vi samarbeidet med ØPD i Stathelle og Haplast i Troms, som begge har vist stor interesse for vårt prosjekt og ønsket å bidra med tilpasninger.  Vi har blant annet lagt inn en PE-plate over fordelingsstokkene for å beskytte armaturen i kummene.    

Haplast sin plastkum

Asker har testet ut to ulike typer plastkummer som er produsert nettopp til dette formålet. Dette er kummer hvor kommunen kan gjøre lokale tilpasninger i samarbeid med produsentene. Dette er   Haplast sin kum.  

Et evighetsarbeid? 

Noen vil nok hevde at dette er et evighetsarbeid. Vi innser at vi ikke kan ta for oss hver eneste stikkledning i kommunen, som for øvrig blir utvidet med Hurum og Røyken og får 93 000 innbyggere fra årsskiftet. Vi mener imidlertid at dette er framtidens løsning. I tillegg til å fjerne potensielle lekkasjepunkter legger vi med dette også til rette for enklere rehabilitering av hovedledningene en gang i framtiden.  Vi har besluttet at alt som bygges og alt som rehabiliteres skal gjennomføres etter dette prinsippet. Det ligger allerede inne i vår VA-norm.  Asker kommune vil også fortsatt jobbe aktivt med lekkesjelytting og benytter avansert teknologi for å finne lekkasjer både på det offentlig og det private ledningsnettet. Ved lekkasjelytting oppdages og utbedres de største lekkasjepunktene. Ved lekkasjer på private ledninger gis det pålegg om utbedring. Kostnaden for dette arbeidet inngår i kommunens driftsbudsjett.   

Les også: Bedre kontroll på vannet i Nesbyen - nå er de ikke lenger versting

Utfører egne rør-tester 

I 2018 ble VA-prosjektet «Klokkerjordet» på Vakås i Asker det første prosjektet i kommunen som gjennomførte dette prinsippet i stor skala, og før gjennomføring testet vi Hallingplast sine utskiftbare vannledninger, rør-i-rør. Testen ble gjennomført i samråd med Hallingplast og Isachsen Anlegg AS. Bakgrunnen for at vi ønsket å teste produktet var for å bekrefte om det var mulig å dra ut vannledningene med de avviklinger og lengder som vanligvis oppstår i grøft, uten at vannledningen ødelegges. Testen skulle også avklare om det var mulig å trekke ut ledningene med håndkraft. 

VA-prosjektet «Klokkerjordet» på Vakås

I 2018 ble VA-prosjektet «Klokkerjordet» på Vakås i Asker det første prosjektet i kommunen som gjennomførte rør i rør prinsippet i stor skala. Før gjennomføring testet Asker Hallingplast sine utskiftbare vannledninger, rør-i-rør. Testen ble gjennomført i samråd med Hallingplast og Isachsen Anlegg AS. 

Her ble det benyttet rør i dimensjonene 32, 40 og 50 millimeter i lengder på 100 meter. I enden på de ulike traséene ble det lagt inn vinkler på henholdsvis 90 og 180 grader og også en S-sving som ble avsluttet med 90 grader. Det viste seg vanskelig å trekke ut rørene med håndmakt, men kraften som ble påført ledningene ved uttrekking med gravemaskin lå langt under kreftene som vannledningen skal tåle. For oss er det viktig å foreta slike tester i eget ledningsnett for å være hundre prosent sikre på at dette vil fungere i praksis og i stor skala.  

Vi mener det er viktig å ta høyde for stedlige utfordringer -også  temperatur  som påvirker rørenes stivhet i forbindelse med etablering og rehabilitering. Vi har fulgt leggeanvisningen fra Hallingplast i dette prosjektet. Rørene blir stivere jo større dimensjon vi benytter, og temperatur spiller også en viktig rolle. På vinterstid er det langt mer krevende å legge disse rørene enn i sommerhalvåret.  Vi har så langt gjennomført 4,5 km med rehabilitering av vann og avløp hvor vi har benyttet prinsippet med rør i rør og samlekummer, og flere prosjekter står på vår agenda.    

Les også: Vannbransjen inn i nytt tiår

Bruk maskinelt utstyr 

Det er nødvendig med vinsj, gravemaskin eller annet maskinelt utstyr for å dra ut vannledningene gjennom varerøret på en kontrollert måte.  Asker kommune anbefaler også videre testing på produktet der man tester inntrekning av nytt rør i varerøret samtidig som det gamle trekkes ut.

 Da denne testen ble gjennomført holdt Hallingplast på å utrede muligheter for å skjøte PE-ledninger innenfra, slik at man kan feste den nye ledningen fast i den gamle, og trekke den gjennom varerøret.     

Tradisjonell grøft utført med graving

Tradisjonell grøft utført med graving. Stikkledning blir rullet på langs med ny hovedvannledning fra eiendomsgrense frem til kum.   

Rør på kveil 

Vannrørene benyttet i våre prosjekter leveres direkte på kveil i SDR11, og består av PE100RC, som har bedre egenskaper mot riper og punktlaster enn standard PE100. Varerøret produseres i SDR17, og består av PE80 som helfarges blå for lett å kunne påvise bruksområde for røret.  Varerøret beskytter medierøret mot skader, leder eventuelt lekkasjevann til fordelingskum, beskytter mot inntrengning av hydrokarboner og forurensede masser og gjør det mulig med ledningsutskifting uten graveinngrep.

Hele rapporten fra Asker kommune finner du her:

Se video Rør-i-rør:

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›