Traseen mot Gardermobanen

Martinsen og Duvholt ble tildelt entreprise 3 i reservevannprosjektet mellom NRV og Ullensaker kommune, og i denne entreprisen har jeg hatt jobben som anleggsleder. Jeg skal ikke hevde at det bare har vært gode dager, men heller slå fast at det er godt å ha lang erfaring og evne til konstruktiv dialog med alle involverte parter. Åpen kommunikasjon er alltid en suksessfaktor, og i dette prosjektet har det vært helt avgjørende.

Anleggslederjobben passer ikke for systematikere som skal følge en ferdig oppsatt plan. Da havner man raskt nedi grøfta framfor å se opp og fram over grøftekanten. Kommunikasjon og flinke folk i alle ledd er uhyre viktig i anleggsprosjekter generelt. Skal maskineriet fungere må vi alle kunne kalle en spade for en spade. Det gjelder for meg som anleggsleder, for driftsleder som styrer den daglige driften ute på anlegget, rørleggerne, grunnarbeiderne og maskinkjørerne.

Bent Strømnes har lang fartstid i grøfta, og trives godt som anleggsleder.Bengt Strømnes har lang fartstid i grøfta, og trives godt som anleggsleder.

Krevende tidsplan og passeringspunkter

Alle som ferdes på E-6 mellom Oslo og Gardermoen kan følge framdriften av arbeidet med å sikre gjensidig reservannforsyning mellom Nedre Romerike Vannverk og Ullensaker kommune. Traseen går vest for E6 på hele strekningen fra Frogner til Kløfta. Gardermobanen krysses to steder, sør og nord for Kløfta. Ledningen legges stort sett i tradisjonell grøft, men det er også benyttet boring blant annet under Leira og Gardermobanen. Totalt blir det etablert drøyt 10 kilometer med ny vannledning. Det etableres også en stor fordelingskum og pumpestasjon.

Spesielt ved passering mellom E6 og Kløfta sentrum er grunneiere og næringsdrivende berørt på grunn av begrenset plass langs anleggsbeltet. Opprinnelig skulle arbeidene vært sluttført i fjor sommer, men forsinkelsene har vært mange i dette prosjektet.

Les også: Utfordringer i det underjordiske

Tilbakefører jorda til matproduksjon

I denne entreprisen etableres det 4650 meter med rørgrøft, der 3.100 meter graves. Her legges det parallelle rør i PE dimensjoner på 710 mm på vannledningen og 560 mm på pumpespillvannet. Hallingplast leverte PE 100 RC rør i SDR 13,6. For noen kan de se ut som vi etablerer en ny motorvei langs eksisterende E6, men det er et faktum at også vann og avløp krever plass. Når jobben er utført tilbakeføres matjord og sårene i naturen blir borte etter kort tid.

Måtte ta hensyn til Burger King

Utfordringene har vært mange og til dels tidkrevende. Blant de største utfordringene er tilgang til den aktuelle traseen. Framføring av ledningene gjennom det store industriområdet på Kløfta har også vært krevende, både for oss og for de næringsdrivende. Totalt utgjør industriområdet om lag halvparten av hele strekket på entreprise 3. Her er det Esso bensinstasjon, Burger King, en rekke industribedrifter, utsalg av traktorer og kontormateriell. Her er også Oslo Caravan, som måtte flytte 72 bobiler for å etablere de nye ledningene. Det skal både plass og kreativitet til for å omplassere et så stort antall bobiler, men også dette fikk vi til.

Krystallklare krav fra Bane Nor

Entreprise 7, med pilotrørsboring, styrt boring og rørpressing og ble gjennomført av Steg Entreprenør som underentreprenør for Martinsen og Duvholt. Pilotrørsboringen under Gardermobanen vil jeg beskrive som krevende. Selve utførelsen gikk smertefritt, men her var det snakk om et omfattende sikkerhetsarbeid både før, under og etter selve boringen. Bane Nor hadde krystallklare krav som måtte oppfylles.

Måtte hive seg rundt

Som anleggsleder er det viktig å ha «is i magen». De som lett blir frustrert over at alt ikke går etter oppsatte skjemaer og tidsfrister kan ikke ha denne typen jobb. Jeg innrømmer gjerne at det er en fordel med erfaring i improvisasjon og fleksibilitet. På anleggsspråket kaller vi dette for å «hive seg rundt», flytte maskiner og omdisponere mannskaper til andre oppdrag i påvente av at formalitetene var i orden før vi kunne fortsette anlegget. Firmaet har vært i den heldige situasjonen at ordretilgangen har vært god, og det har vært nok å gjøre både for maskiner og mannskaper. I tillegg har byggherren NRV IKS vært en fantastisk samarbeidspartner. Jeg har i min 25 år lange karriere aldri vært borti en byggherre som har vært mer løsningsorientert enn nettopp NRV. Denne entreprisen hadde vært tung å fullføre med en annen byggherre. Sweco som prosjekterende har også vært en god samarbeidspartner for både oss og byggherre, slik jeg har opplevd det fra grøftekanten. Da vi planla oppstart for entreprise 3 skulle vi begynne med to arbeidslag etter en oppsatt plan over det totale anleggsstrekket. Vi kan trygt si at de opprinnelige planene aldri er blitt realisert.

Rørgrøft gjennom industrifeltetRørgrøft gjennom industrifeltet på Kløfta krevde mye tilpasning både fra bedriftene som holder til der og fra entreprenøren.

Fleksibilitet og vilje

I dette prosjektet har det vært mange konstruktive samtaler på grøftekanten og noen nødvendige telefonsamtaler for å sikre videre framdrift. Det har vært raske beslutningsprosesser. Fleksibilitet og vilje til å få gjennomført jobben har vært en rød tråd hele veien. Det økonomiske aspektet har selvsagt spilt en viss rolle. Noen ganger har vi som entreprenør lagt fram forslag til løsninger som har vært en reell besparelse for byggherre. Andre ganger er det påløpt større kostnader enn beregnet. Men igjen er det viljen til å sikre framdrift og gode løsninger som har vært utslagsgivende.

Les også: Bransjedirektører i felles løft for vann og avløp

Ekspropriasjon

Det mest kostnadsdrivende har vært framføringen av de nye ledningene gjennom det drøyt halvannen kilometer lange industriområdet på Kløfta. En rekke store aktører har sterke næringsinteresser her, og de er selvsagt opptatt av at ulempene blir minst mulig i forbindelse med prosjektet. Dialogen med aktørene har i det store og hele vært god, men det har tatt tid å få alt på plass, blant annet fordi det ble nødvendig med en ekspropriasjon. Ekspropriasjonsprosessen har vært meget langdryg da det gikk mer enn ett og et halvt år fra begjæring om ekspropriasjon ble sendt inn til endelig fattet vedtak etter klagebehandling forelå.

Gemini VA var ikke helt oppdatert

Her var det mange usikre faktorer når det gjaldt eksisterende infrastruktur i bakken. Ikke alt lå inne på Gemini VA, for å si det slik. For oss er det viktig å vite hvor ledninger og kabler ligger for å kunne planlegge framføring av den nye reservevannløsningen til Ullensaker. Kabelkryssinger er komplekse og tidkrevende. På et industriområde er det ikke alltid kart og terreng stemmer overens, og det har vi fått erfare i denne entreprisen. God kompetanse på logistikk kommer også godt med for meg som anleggsleder og for alle involverte i prosjektet. Her vil jeg gjerne framheve våre partnere hos Heidenreich. Selgerne Lars Kristian Halvorsen og Snorre Flatberg har vært til uvurderlig hjelp. De har vært påkoblet hele veien.

710mm PE100 RC SDR 13,6 rør forsvarlig lagret på riggplass710mm PE100 RC SDR 13,6 rør forsvarlig lagret på riggplass.

Lagerkapasitet hos Hallingplast

Med stadig driftsstans på grunn av utfordringer med enkelte grunneiere har logistikken og leveranser av rør og rørdeler også vært en utfordring. For oss har det vært en stor fordel at rørleverandøren Hallingplast har lagerkapasitet. Dermed kunne ferdigproduserte rør hentes fra Kleivi Næringspark etter hvert som behovet meldte seg i stedet for å etablere mellomlagring lokalt.

Til dette prosjektet er det levert lengder på 20 meter for både trykkavløp og vannledninger. Noen vil hevde at dette er lite håndterbart, men i forbindelse med lossing har vi sett at kranbil er den beste løsningen. Dessuten er det betydelige besparelser med tanke på sveising. PE-rør i 20 meters lengde er absolutt å foretrekke kontra stålrør, som ville vært mye tyngre. I forbindelse med sveising kjører Martinsen og Duvholt et strengt KS-regime. Ovalitet og rørtykkelse skal være i henhold til bestilling og mottakskontroll er en del av regimet. Sjekklister skal føres for hvert eneste oppdrag, men vi kan aldri være sikre oss mot menneskelig svikt. Ved èn anledning oppsto det lekkasje i forbindelse med en elektromuffe på vannledningen. Det i seg selv medførte betydelig ekstra-arbeid over to uker med oppgraving, ny sveis, trykkprøving, igjenfylling og reasfaltering.

Ferdigstilles i oktober 2020

Etter planen skulle hele prosjektet med ny reservevannledning vært avsluttet for et snaut år siden, men på grunn av forsinket oppstart gjenstår det fortsatt 1000 meter av entreprise 3. Nå er håpet at rørene skal være ferdig trykkprøvet til sommerferien.

Byggherre NRV håper å sluttføre prosjektet i løpet av oktober og da kan reservevannløsningen settes i ordinær drift. Total prislapp blir i størrelsesorden 220 millioner kroner, fordelt mellom Ullensaker og NRV.

Marthinsen & Duvholt er historien om gründerbedriften som vokste seg stor, og som i dag har 200 ansatte. Selskapet omsatte i 2019 for 814 millioner kroner, og opererer hovedsakelig i Vestfold og Telemark, søndre Viken og i Oslo-området. Kjernevirksomheten omfatter produksjon og rehabilitering av vei-, vann- og avløpsanlegg samt arbeider forbundet med større tomteutbygginger og jernbaneanlegg.

Gratis e-bok: Trykkrørsystem av polyetylen (PE) Last ned nå ›