En aktiv kommune med ildsjeler

Prosjektene innen vann og avløp står i kø i Meland kommune og jeg er opptatt av at kommunen skal oppleves som en pådriver og ikke en bremsekloss.  
Meland kommune har  drøyt 8.000 innbyggere, og blir fra nyttår innlemmet i nye Alver kommune sammen med Lindås og Radøy kommuner. Det totale innbyggertallet blir da på 29.000.  Etter Bergen, Askøy og Nye Øygarden, blir Alver den fjerde største kommunen i  Vestland  fylke. 

Last ned gratis e-bok: Trykkrørsystem av polyetylen (PE)

I Meland følger jeg i min rolle prosjektene tett, og er opptatt av at alle involverte parter skal oppleve at vår kommunen er en aktiv  pådriver og ikke en  forsinkende  bremsekloss.  Her er det mer enn nok å ta tak i, og ingen blir arbeidsledig selv om vi fra årsskiftet blir en del av nye Alver kommune.  Vi satser på kvalitet med gode løsninger innenfor forsyningsforskriften og får mye igjen for de rammeavtalene vi har med lokale entreprenører. Vi har en god stemning og krangler lite om økonomi  hos oss.  Våre politikere har fått øynene opp for hvor viktig vann og avløp er. 

Rør fra HallingplastRør fra Hallingplast som skal sikre trygg og god vannforsyning for store deler av Meland kommune er på plass ved det nye vannrenseanlegget som skal etableres i den lille bygd Hestdal.

Nytt vannbehandlingsanlegg 

Et nytt vannbehandlingsanlegg er under utførelse. Det blir et bygg på 700 kvadratmeter som skal forsyne alle innbyggerne i  Meland kommune. Det nye anlegget vil imidlertid ha en langt større kapasitet, så her bygger vi også for framtida. I første omgang er det prosjektert for 15.000 enheter, med mulighet for ytterligere utvidelse.  På sikt kan dette anlegget også betjene deler av Lindås kommune, dersom det skulle bli behov for det. Forsyningene til Lindås blir nærmest å betegne som en reservevannløsning som går begge veier. 

Åsmund Kolle i IMC Diving (t.h) og Harry Finseth

Åsmund Kolle i IMC Diving (t.h) og Harry Finseth vil ha et tett samarbeid når den nye vannledningen skal etableres inn til vannrenseanlegget på  Hestdal.

I høst legges det en ny 560MM PE- ledning på snaue 3000 meter som skal senkes  ned til 27 meters dyp,  ved hjelp av betonglodd  i  Storavatnet.  Arbeidene utføres av IMC  Diving, en betydelig aktør på Vestlandet.  Her er det tre prosjekter i ett, med nytt vannbehandlingsanlegg, ny inntaksledning og utbedring av tilførselsvei ut til anlegget.  Vi må i praksis bygge ny vei ved siden av den gamle for å få utført ledningsarbeidene. Vi må begrense veistenging. Dette er nemlig en blindvei.  I mange kystkommuner er det nødvendig å se vei, vann og avløp under ett. Ofte må veier oppgraderes, slik tilfellet er for prosjektet ved Hestdal.  Den nye vannforsyningen skal etter planen stå ferdig høsten 2021. 

Les også: Dette er viktig når du prosjekterer inntaksledninger og overføringsledninger

Fra  Litlebergen  legges det en ny vannledning over fjorden til Isdalstø i Lindås kommune. Samtidig med vannledningen blir det også lagt spillvannsledning for framtidig bruk. Vannledningen er en PE, SDR11, 315MM og spillvannsledningen er på 280MM. Dette er en strekning på  2,9  kilometer.  Meland kommune har i dag to høydebassenger i drift. Et av disse er av eldre dato og i fjell.  Etter Askøytragedien blir det nå bygget UV-anlegg ut i fra det ene bassenget som er et fjellanlegg.  Et tredje prosjekt som pågår i år er strekningen Holme til Tveit.  Her har vi møtt vanskelige forhold med dårlig  fjell. Dermed har entreprenøren store utfordringer med å komme gjennom med et  280 meter  borehull fra nytt renseanlegg til  Herdlafjorden. Her skal det  også etableres  2,7 km med 315MM vannledning i tillegg til en 225 MM og en tredje pumpeledning. 

Les også: God bestillerkompetanse er alfa og omega

Flere vannledninger 

Det er tre  år siden vi  etablerte ny vannledning i området som kalles Beitingen. Her la vi en 225MM PE ledning i et strekk på drøyt to kilometer. På samme tid etablerte vi også en ny vannledning på området fra Landsvik til Ådland. Her ble det etablert en 250MM PE-ledning i et strekk på totalt  5,5  kilometer,  hvorav fire kilometer sjøledning som ble senket ved hjelp av tradisjonelle betonglodd. Deler av strekket ligger helt nede på 120 meters dybde, og derfor valgte vi å gå for en SDR9- ledning, for å ha en god sikkerhetsmargin. Det var for øvrig IMC-Diving som utførte senkeoperasjonen på en trygg og god måte. 

Flere utfordringer 

Et annet prosjekt, som også strekker seg over om lag åtte kilometer, er etablering av en ny vannledning fra Vikebø til Landsvik. Når den blir realisert har vi  en ringledning  i denne delen av kommunen. Her har vi imidlertid støtt på store utfordringer med dårlig fjell, og vi ønsker også å få til et samarbeid med Statens veivesen og fylkeskommunen for å legge deler av strekningen langs veien. Her er det fortsatt en del problemstillinger som må avklares, og derfor er dette prosjektet foreløpig satt på vent.  Likevel er  vi i en kommune med høyt tempo når det gjelder både etablering og fornyelse av vann- og avløpsnettet.  

Sikre at boliger ikke blir oversvømmet av vann ved kraftige regnbyger

Viktig og nødvendig jobb på Frekhaug for å sikre at boliger ikke blir oversvømmet av vann hver gang det kommer kraftige regnbyger.   

Kritiske områder 

Det er kritisk områder i tettstedet Frekhaug, der flere boliger ligger utsatt til for overvannskader. Disse utfordringene har vi tatt på alvor og lagt ned stor innsats for å bedre forholdene for berørte husstander. Omlegging av traseer og betydelige separeringsjobber er utført og flere er under prosjektering.  En av de virkelig store utfordringene finner vi  i området som kalles Rosslandspollen. Dersom vi skal oppfylle kravene i Vanndirektivet må vi få kontroll på de betydelige forurensningsutfordringene i dette området. Det betyr at vi må etablere et trykkvannsavløp med fem pumpestasjoner for å fjerne all kloakk i denne pollen som er en terskelfjord. Dette er et attraktivt friområde. Vi har noen år på oss på å oppfylle kravene fra fylkesmannen om total sanering i dette området, men det involverer en rekke grunneiere. Derfor er det viktig at vi kommer i gang så raskt som mulig. 

Les også: Vannbransjen inn i et nytt tiår

Positive innbyggere 

Jeg har lyst til å si litt om positiv beboerinvolvering. Vi hadde skisser klare på hvordan vi kunne utføre denne jobben på en effektiv og skånsom måte i den aktuelle pollen. En grunneier stilte sin eiendom til disposisjon, men kom med et konstruktivt forslag om fjerning av renset avløpsvann direkte ut i havet. Dermed endret vi våre planer og går for anbefalingen til denne grunneieren. Siden vi uansett må etablere et trykkavløp står vi fritt til hvor vi bør legge den nye  traseèn. I tillegg til å etablere en lokal slamavskiller vil vi også etablere en ny  utslippsledning direkte ut i havet. Dette er et betydelig prosjekt som også de neste generasjonene vil få glede av. Vi mener det er riktig å få renset avløpsvann direkte til havs for der å bli tatt av de globale havstrømmene, framfor å slippe det ut i lokale fjordbassenger. 

Les også: Bransjedirektører i felles løft for vann og avløp

Kontakt over fjorden 

Våre innbyggere må nok forvente noe økning i gebyrene for vann og avløp med en så sterk miljøsatsing som vi nå planlegger og gjennomfører. I den nye storkommunen Alver blir det imidlertid flere å dele regningen på. Lindås kommune har vedtatt å bygge et nytt renseanlegg i Knarvik. Vi har en stor slamavskiller på Fosse som nesten ikke er i bruk i dag.  Valget blir om vi ved bygging av stor pumpestasjon i Litlebergen skal pumpe avløpsvann til denne, eller pumpe til nytt renseanlegg i Lindås. I den kommende avløpsplanen vil jeg foreslå at vi tilrettelegger for begge alternativene.  Dermed «stenger vi ingen dører» men utnytter ressursene på en god måte i nye Alver kommune.  Nåværende kommuneplan for Meland kommune ble utarbeidet i 2013, for perioden fram til 2025. En tiltaksplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø ble utarbeidet i 2014, og er en femårsplan fram til 2019.  

Les også: Nye Bjørnafjorden kommune investerer en milliard i vann og avløp

Les også vår fagside om PE-rør: PE-rør - det fleksible og sterke valget

Nå blir det bedre vann 

Her blir det slått fast at den største utfordringen for vannforsyningen i kommunen er at råvannskvaliteten i vannkildene er blitt dårligere og at dagens vannbehandling ikke er tilfredsstillende. Det er derfor det nye vannbehandlingsanlegget i kommunen nå realiseres.  Vannet vil nå bli tatt 100 prosent fra Storavatnet. Her er fargetallet litt høyt, men vannet har veldig stor kapasitet. Renseprosessen blir kontinuerlige sandfiltre.  Det har vært en utfordring å levere trygt og rent vann i nordre del av kommunen. Rossland vannverk ble nedlagt av den grunn, og Rossland-området får i dag vann fra Meland vannverk gjennom en ny ledning over Ryland.   Innenfor avløp har det vært et sterkt fokus på å rette opp i dårlige og mangle utslipp fra mindre bygdelag i kommune, og i tillegg sanere noen avløpsanlegg langs utvalgte vassdrag. Den totale investeringsramma for perioden 2014 var beregnet til drøyt 180 millioner kroner, men sannheten er nok at dette beløpet er blitt betydelig oppjustert i planperioden. 

Jeg ser at vi i en liten kommune er sårbare. Her er vi noen få personer som skal holde oversikt over situasjonen. Som prosjektleder på VA  er jeg alene, men i tillegg har vi en dyktig driftsavdeling som er entusiastiske ildsjeler. Situasjonen er ikke unik for vår kommune. Jeg tror mange kjenner seg igjen i den hverdagen vi opplever. Derfor syns jeg det var fint å kunne dele både våre planer og vår hverdag gjennom denne bloggen.  

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›